§ 289 Strategisk plan och budget 2010-2012

Utskrivet från: http://gotland.se/45453
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-10-26

KS § 289
Strategisk plan och budget 2010-2012

AU § 303
KS2009/87-04
- Kommunfullmäktige 2009-06-15, § 79
- Framställningar om ramförändringar och kompletterande uppgifter enligt nedan:
- Ledningskontoret 2009-09-16
- Lövsta 2009-09-16
- Räddningstjänsten 2009-09-08
- Tekniska nämnden 2009-09-23, § 195
- Barn- och utbildningsförvaltningen 2009-09-28, 2009-09-16 (kompetensinsatser),
2009-09-25 PM besparingsbeting MERIT, tekniska förvaltningen Internhyror 2009-10-16
(Dnr KS2009/414-28)
- Kultur- och fritidsnämnden 2009-09-22, § 78
- Patientnämnden 2009-09-16
- Ledningskontoret: Det ekonomiska läget inför budgetavstämningen – kommentarer och förslag
- Ledningskontoret 2009-10-19 Sammanfattning av budgetavstämningen
- Ledningskontoret 2009-10-19 Förslag till kommunfullmäktiges direktiv och rekommendationer till nämnderna

Arbetsutskottet har överlämnat förslaget till budget och strategisk plan till kommunstyrelsen. Utskottets beredning, förslag och beslut framgår av dess protokoll, § 303. Protokollet bifogas .

Ekonomidirektör Göran Gyllenkrok redogjorde för arbetsutskottets förslag.

Budgetdirektiv. Ledningskontoret har upprättat förslag till kommunfullmäktiges direktiv och rekommendationer till nämnderna.

Investeringsbudget

Förslaget till investeringsbudget omfattar ca 286 mnkr, varav 95,1 mnkr avser ej skattefinansierade investeringar.

Förslaget till driftbudget innebär i förhållande till av kommunfullmäktige beslutade ramar följande (netto): Förutom generella förändringar föreslås ytterligare ramhöjningar på totalt 41 mnkr. Besparingsbetinget föreslås minskas med 23 mnkr. Som personalkostnads­reserv upptas 39 mnkr (i st f 26 mnkr). Förslag om att anslå medel för s.k. omställningsbuffert har upptagits.

Årets resultat (enligt resultatbudget) beräknas uppgå till + 1 mnkr.

Yrkanden :

Förslag till kommunfullmäktiges direktiv och rekommendationer

 • Brittis Benzler (v) yrkade att följande text skulle tas bort under avsnittet Konkurrensutsättning av kommunal verksamhet: ”…Konkurrensutsättning ska i princip prövas för all verksamhet. …”

  Ordföranden ställde proposition på yrkandet och förklarade sig anse att det avslagits.

  Förslag till ramförändringar

 • Eva Nypelius (c) och Lena Celion (m), tillstyrkte arbetsutskottets förslag (se nedan kolumn A):
 • Björn Jansson (s), med instämmande av Brittis Benzler (v), tillstyrkte förslaget med följande förändringar: Yrkandet framgår nedan kolumn B.

  Barn- och utbildningsnämnden skulle tillföras 2 mnkr för att införa barnomsorg på obekväm arbetstid.

  Kultur- och fritidsnämnden skulle tillföras 1,5 mnkr för satsningar på ungdomar.

  Socialnämnden skulle tillföras 1 mnkr för sommarjobb.

  Ingen förstärkning av upphandlare skulle upptas (kommunstyrelsen), 500 000 kr

  Vårdnadsbidraget skulle avskaffas, vilket innebär en besparing på 1 mnkr.

  Ytterligare 5 mnkr skulle upptas under realisationsvinster.

  Resultatet skulle därmed bli ett överskott på ca 3 mnkr.

  Proposition :

  Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag till ramföränd­ringar och Björn Janssons och Brittis Benzlers och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes och kommunstyrelsen godkände följande proposition: JA för arbetsutskottets förslag. NEJ för Björn Janssons och Brittis Benzlers förslag. 8 ledamöter röstade ja: Lena Celion (m), Lars Thomsson (c), Eva Gahn­ström(c), Per-Olof Jacobsson (c), Gustaf Hoffstedt (m), Håkan Onsjö (m), Bror Lindahl (fp) och ordföranden Eva Nypelius (c). 7 ledamöter röstade nej: Björn Jansson (s), Sonia Landin (s), Åke Svensson (s), Lilian Virgin (s), Hanna Westerén (s), Bo Björkman (s) och Brittis Benzler (v). Kommunstyrelsen hade således bifallit arbetsutskottets förslag.

  KF:s beslut avs. berörda ramar
  Effekt på ramen
  Ökning -
  Minskning +


  AU:s förslag
  A

  Yrkade förändringar
  B
  B Jansson (s)
  B Benzler (v)

  Personalkostnadsreserv – Kompensation personalkostnader

  Personalkostnadsreserv 2010 (Antagande 2 % löneökn i st f 1,5%)

  - 26 mnkr

  - 13

  - 13

  Organisationsförändringar

  Översyn av vissa gemensamma verksamheter (processer)

  5 mnkr

  - 4

  - 4

  Införande av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

  6 mnkr

  - 3

  - 3

  Samhällsbyggarförvaltning: Ny organisation

  6 mnkr

  - 3

  - 3

  Kultur- och fritidsverksamhet. Utredning organisation m.m.

  1 mnkr

  - 1

  - 1

  Uppskjuten besparing Ädit

  - 3,8

  - 3,8

  Kommunstyrelsen: Ramförändringar

  Ledningskontoret: Nationell IT-strategi

  - 0,4

  - 0,4

  Ledningskontoret: Projektledning utredningar

  - 1,0

  - 1,0

  Ledningskontoret: Projektledning upphandling arenahall

  - 1,6

  - 1,6

  Ledningskontoret: Kompetenssatsning måltidsverksamhet

  - 0,4

  - 0,4

  Ledningskontoret teknisk justering p.g.a. genomförd besparing

  - 1,2

  - 1,2

  Ledningskontoret: Ettårig förlängn. upphandlare

  - 0,5

  Serviceförvaltningen: Minskat beting måltidsverksamhet

  - 1,6

  - 1,6

  Serviceförvaltningen: Förskjutning av del av besparingsbeting

  - 5,5

  - 5,5

  Tekniska nämnden: Ramförändringar

  Kompensation avkastningskrav städ

  - 1,0

  - 1,0

  Barn- och utbildningsnämnden: Ramförändringar

  Volymförändring förskola

  - 4,4

  - 4,4

  Volymförändring gymnasium

  - 2,5

  - 2,5

  Kompetensutveckling; matchning statliga medel

  - 1,0

  - 1,0

  MERIT

  + 0,8

  + 0,8

  Barnomsorg på obekväm arbetstid

  - 2,0

  Avskaffande av vårdnadsbidraget

  + 1,0

  Kultur- och fritidsnämnden: Ramförändringar

  Minskade anslag för bidrag

  2,5 mnkr

  - 1,0

  - 1,0

  Gotlandsmusiken barn- och utbildningsnämnden o socialnämnden

  - 1,0

  - 1,0

  Satsningar på ungdomar

  - 1,5

  Socialnämnden: Ramförändringar

  Öppen psyk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård och boende

  - 4,0

  - 4,0

  Sommarjobb

  - 1,0

  Hälso- och sjukvårdsnämnden: Ramförändringar

  MERIT

  + 0,5

  + 0,5

  Allmän ramökning

  - 10,0

  - 10,0

  Övrigt

  Samtliga nämnder: Ramökning hyreskostnader 2010

  - 2,0

  - 2,0

  Omställningsbuffert (kommunstyrelsen)

  - 10,0

  - 10,0

  Ökade realisationsvinster

  + 5,0

  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 • Föreliggande förslag till budget för år 2010 fastställs.
 • Föreliggande förslag till strategisk plan för perioden 2011-2012 förklaras upprättad.
 • Kommunalskatt: Kommunalskatten för 2010 fastställs till 33:10 kr per skatte­krona.
 • Direktiv: Upprättat förslag till direktiv för 2010 godkänns.
 • Personalkostnadsreserv: De avsatta medlen för personal­kostnadsökningar ska fördelas av kommunstyrelsen.
 • Omställningsbuffert: De för omställning avsatta medlen, 10 mnkr, ska fördelas av kommunstyrelsen.
 • Interna prisökningar: De för interna prisökningar avsatta medlen upptas under kommunstyrelsen och ska fördelas av kommunstyrelsen.
 • Lånefinansiering: Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställs till 100 mnkr.
 • Tillfälliga lån: Beloppsramen för tillfälliga lån, som kommunstyrelsen äger rätt att ta upp, bestäms till 300 mnkr.
 • Långfristiga lån: Kommunstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för 300 mnkr
 • Kommunstyrelsens bemyndigande: Kommunstyrelsen bemyndigas att inom en ram av 5 mnkr anvisa medel ur Gotlands kommuns eget kapital.
 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd: För upprättande av budget för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får kommunstyrelsen i uppdrag att omdisponera medel mellan berörda nämnders budgetar.
 • Register