§ 290 Bidrag m.m. till organisationer

Utskrivet från: http://gotland.se/45452
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-10-26

KS § 290
Bidrag m.m. till organisationer

AU § 304
KS2009/418-14, /164-04, /417-14, /163-04, /419-14 , /416-14 och /386-04
- (Arbetsutskottet 2009-05-04, § 152)
- Framställningar om bidrag från Coompanion 2009-04-08 och Gotlands läns Hushållningssällskap 2009-04-08, Ung Företagsamhet 2009-09-25
- Ledningskontoret 2009-09-18

I ramarna för 2010 ligger en minskning av anslaget för Näringsliv med 10 %. Arbets­utskottet konstaterade att nedskärningen innebar att bidragen till organisationer därför kommer att minska 2010 och uppdrog till ledningskontoret att till budgetavstäm­ningen förhandla med organisationerna om en sänkning av respektive bidrag med ca 10 %.

Ledningskontoret har nu fullföljt uppdraget och framlagt förslag till ägardirektiv för ALMI Företags­partner Gotland AB och samverkansavtal med Coompanion Gotland ek. för., GIP (Gotland Interactive Park) och Gotlands läns Hushållnings­sällskap. Dessutom föreligger förslag till överenskommelse med Gotlands Turistförening.

Högskolan på Gotland och Studentföreningen Rindi beviljas bidrag i enlighet med tidigare träffade avtal.

Det antecknades att ALMI Företagspartner AB har bedömt att den förväntade utlånings­volymen 2010 blir 3,2 mdkr, vilket är något lägre än det mål som tidigare satts. Moderbolaget vill inte ange någon volym för de regionala bolagen och har därför föreslagit en ny text under punkten 6 i ägardirektivet.

Förslag

ALMI Företagspartner Gotland

3 300 000 kr

Coompanion Kooperativ utveckling Gotland

350 000 kr

Gotland Interactive Park

1 350 000 kr

Gotlands läns Hushållningssällskap

200 000 kr

Gotlands Turistförening med Gotlands Turistförening Convention Bureau

4 700 000 kr

Högskolan på Gotland

2 300 000 kr

Rindi – kårhuslokaler

505 000 kr

Tillväxt Gotland

1 000 000 kr

Ung Företagsamhet Gotland

114 000 kr

Jäv: Lars Thomsson (c) och Björn Jansson (s) anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

  • Bidrag lämnas enligt upprättat förslag och kostnaden ska belasta anslaget för Näringsliv.

  • De upprättade förslagen till avtal godkänns, när det gäller ALMI Företags­partner Gotland i enlighet med den av ALMI Företagspartner AB föreslagna ändringen. Utvecklingsdirektören får i uppdrag att underteckna dem.

  • För att befrämja såväl samverkan som tillgänglighet har det länge varit ett önskemål att näringslivsorienterade organisationer ska vara samlokaliserade och ledningskontoret får nu i uppdrag att verka för det. Möjligheterna att detta sker genom GIHAB:s försorg ska undersökas.

  • Register