§ 292 Kostpolicy

Utskrivet från: http://gotland.se/45450
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-10-26

KS § 292
Kostpolicy

AU § 295
KS2009/77-00
- (Arbetsutskottet 2008-05-06, § 97)
- Kommunstyrelsen 2009-02-26, § 60 och 2009-03-26, § 100
- Ledningskontoret 2009-10-16

Inför ställningstagande till val av organisation för kommunens måltidsförsörjning m.m. beslöt kommunstyrelsen att en bred medborgardialog skulle genomföras genom lednings­kontorets försorg under våren 2009. Dialogen skulle också omfatta det förslag till kostpolicy som då var föremål för remissbehandling.

Efter avslutad remissbehandling har ledningskontoret nu framlagt förslag till mat- och måltidspolicy. Förslaget har reviderats i enlighet med arbetsutskottets beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Det upprättade förslaget till mat- och måltidspolicy antas.

  • Register