§ 293 Organisation av måltidsförsörjning

Utskrivet från: http://gotland.se/45449
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-10-26

KS § 293
Organisation av måltidsförsörjning

AU § 296
KS2007/0252-01
- (Arbetsutskottet 2008-05-06, § 97)
- Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, försörjningschefen 2009-02-04 och rapport 2009-02-03
- Kommunstyrelsen 2009-02-26, § 60 och 2009-03-26, § 100
- (Arbetsutskottet 2009-05-04, § 152)

Inför ställningstagande till val av organisation för kommunens måltidsförsörjning m.m. beslöt kommunstyrelsen att en bred medborgardialog skulle genomföras genom lednings­kontorets försorg under våren 2009. Dialogen skulle också omfatta det förslag till kostpolicy som då var föremål för remissbehandling. Vid budgetberedningen behandlades begäran om drygt 59 mnkr för anpassning av kök på norra Gotland och i Roma. Med hänvisning till pågående beredning av frågan om kostorganisation hänsköts frågan om investeringen till budget­avstämningen

Det antecknas att för kompetensutveckling har arbetsutskottet i budgetförslaget för 2010 upptagit 400 000 kr. För investeringar har upptagits 5 mnkr 2010.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens uttalande: Kommunstyrelsen har för antagande av kommun­fullmäktige utarbetat en kostpolicy. Dess syfte är att den mat som tillhandahålls i Gotlands kommuns verksamheter ska vara av god kvalitet. Organisationen av kök och dessas funktioner, matsalar m.m. ska präglas av ambitionerna i kostpolicyn.

 • För genomförande av en förändrad kostorganisation ska en plan utarbetas. För det arbetet ska följande direktiv gälla:

  Det är kommunstyrelsens uppfattning att ingen produktion av kyld mat i stor skala ska ske i Gotlands kommuns kök. Här ska organisationen i stället utmärkas av en blandning av driftformer. Maten ska tillagas lokalt. Kyld mat kan vara ett alternativ, när mat ska transporteras men då ska tillbehör såsom potatis, pasta, ris, sallad o. dyl, tillagas på plats, om det är ett önskemål.

  Maten ska hålla hög kvalitet och driftekonomin i kommunens måltidsförsörjning vara god. För att få bra jämförel­ser av kvalitet och kostnader är det därför angeläget med försök med olika drift­former. Tillagning bör provas i något kök som idag får sin mat levererad. Flera entreprenörer är önskvärt, varför upphand­ling bör göras; i första hand i Fårösund och Garda. Dessa bör följas av fler.

  Transporttider och varmhållningstider ska vara korta. Logistik och transporter ska därför ses över.

  Flera kök behöver byggas om eller rustas upp. En plan för upprustningen ska utarbetas, varvid de ev. samordningsfördelar som finns ska tas till vara på orter som nu har flera kök.

 • Med utgångspunkt i de angivna direktiven får Serviceförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till plan för genomförande av en förändrad måltids­organisation. När det gäller frågan om upphandling av måltidsverksamhet ska samverkan ske med Ledningskontoret.

 • Register