§ 294 Omdisponering av anslag för sjukresor

Utskrivet från: http://gotland.se/45448
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-10-26

KS § 294
Omdisponering av anslag för sjukresor

AU § 297
KS2008/613-04
- Tekniska nämnden 2008-12-17, § 341
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2009-02-16, § 289
- Kommunstyrelsen 2009-03-26, § 84
- Ledningskontoret 2009-

Kommunstyrelsen har gett tekniska nämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att, under medverkan av kommunstyrelsen (ledningskontoret), utreda förutsättningarna för att överföra anslag för sjukresor från tekniska nämnden till hälso- och sjukvårdsnämnden och finansieringen av det.

Bakgrunden var tekniska nämndens förslag att budgeten för sjukresor skulle omdispo­neras till hälso- och sjukvårdsnämnden och att den del av kostnaden för beställnings­centralen (inom tekniska förvaltningen) som avser sjukresor skulle belasta hälso- och sjukvårdsnämnden. Administration och upphandling av sjukresor skulle dock tekniska förvaltningen även i fortsättningen svara för. Förslaget hade avstyrkts av hälso- och sjukvårdsnämnden.

Kommunstyrelsens beslut

  • Mot bakgrund av de ökade kostnaderna får tekniska nämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att, under medverkan av ledningskontoret, se över regelsystem och rutiner för beställning och de övriga frågor som kan ha betydelse för att effektivisera hanteringen.

  • Register