§ 295 Riktlinjer för GIS: organisation och finansiering

Utskrivet från: http://gotland.se/45447
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-10-26

KS § 295
Riktlinjer för GIS: organisation och finansiering

AU § 298
KS2009/381-10
- Stadsarkitektkontoret 2009-09-22

Stadsarkitektkontoret har framlagt förslag till riktlinjer för GIS, geografiskt informationssystem. Riktlinjerna har utarbetats i samverkan med andra förvaltningar och avser riktlinjer inom GIS, organisation och finansiering. Riktlinjerna föreslås godkännas liksom organisation och finansieringsmodell, samt 1,5 mnkr anslås.

Kommunstyrelsen föreslås svara för ändamålsenligheten med verksamheten och därmed övergripande policys och riktlinjer. Kommunledningsgruppen, KLG, är beredande och rådgivande i kommunövergripande frågor och svarar för utvecklingsarbetet.. En särskild GIS-samordnare är föredragande. Vid varje förvaltning ska GIS-kontaktperson finnas som ingår i samordningsgruppen. Frånsett ett anslagsfinansierat basutbud bekostas användningen av GIS av förvaltningarna.

Kommunstyrelsens beslut

  • Ärendet överlämnas till pågående utredning om samhällsbyggar­organisationen.

  • Register