§ 297 Riktlinjer för representation, samt uppvaktning och utdelning av minnesgåvor

Utskrivet från: http://gotland.se/45445
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-10-26

KS § 297
Riktlinjer för representation, samt uppvaktning och utdelning av minnesgåvor

AU § 300
KS2009/413-10
- (Arbetsutskottet 2008-10-14, § 224)
- Ledningskontoret 2009-10-02 och 2009-09-21

Ledningskontoret har för antagande av kommunfullmäktige upprättat förslag till riktlinjer för dels representation, dels uppvaktning och utdelning av minnesgåvor, dels flaggning. Riktlinjerna ska ersätta motsvarande bestämmelser för 1970-talet. Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget.

Representation

Yrkande :

· Brittis Benzler (v) yrkade att samma regler ska gälla för extern och intern representation i fråga om servering av vin och sprit och att följande därför skulle gälla ”Representationen bör vara alkoholfri (med undantag för lättöl eller motsvarande). Undantag må göras i särskilda fall.”

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Brittis Benzlers yrkande och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet.

Flaggning

Under överläggningen gjorde arbetsutskottet en smärre ändring i reglerna för flaggning.

Minnesgåva

Ledningskontoret har begärt 400 000 kr för införande av minnesgåva till medarbetare som varit anställda i 25 år och middag för överlämnandet. Eftersom förslaget avses införas 2011 kommer frågan om ev. anslag för införande av minnesgåva att behandlas senare.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Det upprättade förslaget till riktlinjer för representation, uppvaktning och flaggning antas att gälla fr.o.m. 1 januari 2010. Bestämmelserna om minnesgåva ska träda i kraft 1 januari 2011.

  • Register