§ 298 Justeringar av budget 2010 p.g.a. ny serviceförvaltning

Utskrivet från: http://gotland.se/45444
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-10-26

KS § 298
Justeringar av budget 2010 p.g.a. ny serviceförvaltning

AU § 301
KS2009/412-04
- Ledningskontoret 2009-09-18

Kommunstyrelsen har kommunfullmäktiges uppdrag att göra erforderliga omdisponeringar av nämndernas budgetar med anledning av inrättandet av Serviceförvaltningen. Ledningskontoret har utarbetat förslag till justeringar av budget 2010. Medlen föreslås upptas centralt och fördelas när besparingar inarbetats och finansieringsmodeller och interna priser beslutas.

För 2010 har serviceförvaltningen besparingsbeting som sammanlagt uppgår till 20,1 mnkr. Dessutom kvarstår en del, 1,6 mnkr, av finansieringen av förvalt­ningens ledningsorganisation. Besparingarna ska vara inarbetade i de priser som ska tillämpas. Utarbetande av prissättning och finansieringsmodeller pågår.

Det antecknas att arbetsutskottet i budgetförslaget föreslagit begränsningar i serviceförvaltningens besparingsbeting 2010.

Kommunstyrelsens beslut

  • Ledningskontorets förslag bifalls. I ett första skede ska omdisponeringar av kostnader och intäkter om totalt ca 217 mnkr respektive ca 135 mnkr, netto ca 82,5 mnkr, upptas under kommunstyrelsen för senare fördelning.

  • Register