§ 299 GotlandsMusiken

Utskrivet från: http://gotland.se/45443
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-10-26

KS § 299
GotlandsMusiken

AU § 302
KS2008/225-70
- Arbetsutskottet 2009-05-04, § 131
- Kultur- och fritidsnämnden 2009-08-25, § 60
- PM 2009-09-30

Mot bakgrund av stiftelsen GotlandsMusikens ekonomiska situation och därav föranledd utredning har kommunstyrelsen godkänt en uppgörelse om finansiering av verksamheten 2009 (§ 314/2008).

Kultur- och fritidsnämnden har arbetsutskottets uppdrag att till budgetavstäm­ningen fortsätta förhandlingarna med Statens Kulturråd. I avvaktan på resultatet av den fortsatta hanteringen skulle nämnden planera för att ur sin budget tillskjuta ytterligare 1 mnkr till stiftelsen GotlandsMusiken. I avvaktan på Kulturrådets beslut har kultur- och fritidsnämnden har gett GotlandsMusiken planerings­förutsättningar som innebär en samlad offentlig bidragsnivå på 11 mnkr och att stiftelsen ska fortsätta arbetet med dels att öka intäkter och minska kostnader, dels att bredda verksamhetens innehåll mot barn och ungdomar och medverkan i Musikalkompaniet och Sinfoniettan.

På arbetsutskottets begäran har GotlandsMusiken lämnat uppgifter om hur inkomsterna skulle kunna ökas.

Arbetsutskottet har framlagt förslag om finansiering av GotlandsMusikens verksamhet 2010.

Yrkande :

· Björn Jansson (s) yrkade att 3 mnkr skulle anslås direkt till stiftelsen GotlandsMusiken.

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Björn Janssons yrkande och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes och kommunstyrelsen godkände följande proposition: JA för arbetsutskottets förslag. NEJ för Björn Janssons yrkande. 8 ledamöter röstade ja: Lena Celion (m), Lars Thoms­son (c), Eva Gahnström (c), Per-Olof Jacobsson (c), Yngve Andersson (kd), Ruth Smeds (kd), Bror Lindahl (fp) och ordföranden Eva Nypelius (c). 7 ledamöter röstade nej: Björn Jansson (s), Sonia Landin (s), Åke Svensson (s), Lilian Virgin (s), Hanna Westerén (s), Bo Björk­man (s) och Brittis Benzler (v).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Ytterligare 1 mnkr beviljas och anslås över kultur- och fritidsnämndens budget för Stiftelsen GotlandsMusikens verksamhet. Gotlands kommuns anslag för den verksamheten uppgår därmed till 3 mnkr.
  • Av dessa medel ska 1,4 mnkr omfördelas för köp av spelningar från stiftelsen; från kultur- och fritidsnämnden omdisponeras till barn- och utbildnings­nämnden 1 140 000 kr och till socialnämnden 260 000 kr. För uppföljningen av förmedlingsverksamheten svarar kultur- och fritidsnämnden. Fr.o.m. 2011 är ambitionen att beställningarna riktas till den planerade organisationen ”Scenkonst på Gotland” som ska svara för förmedling av teater, dans och musik.
  • För att stimulera till ökad intäktsfinansiering uttalar Gotlands kommun sin avsikt att under 2010 matcha stiftelsens nya sponsorintäkter med motsvarande belopp; s.k. ”krona-för-krona-bidrag”. Kostnaderna för bidraget ska belasta kommunstyrelsens tillgängliga budget. Kommunstyrelsen (ledningskontoret) ska i samarbete med Kultur- och fritidsnämnden utarbeta regler för hante­ringen av det bidraget.
  • Register