§ 300 Flytta-till-Gotland-paket. Avgift för besökande. Marknadsplan

Utskrivet från: http://gotland.se/45442
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-10-26

KS § 300
Flytta-till-Gotland-paket. Avgift för besökande. Marknadsplan

AU § 305
KS2009/124-14
- Kommunstyrelsen 2009-03-26, § 104 och 05-28, § 154
- Arbetsutskottet 2009-05-04, § 146
- Ledningskontoret DiskussionsPM 2009-09-29
- Ledningskontoret 2009-10-16 med förslag marknadsplan

Ledningskontoret har kommunstyrelsens uppdrag att utforma förslag till ett ”Flytta-till-Gotland-paket” som skulle fungera som stimulans för hitflyttande familjer. Kostnaderna skulle finansieras av överskott på försäkringspremier.

Flytta-till-Gotland-paket: Arbetsutskottet diskuterade vid budgetberedningen en PM och insatser för befolkningsökning och angav att de prioriterade grupperna skulle vara studenter, unga familjer med barn och personer med dubbel bosättning. Ledningskontoret skulle fortsätta arbetet med och utgångspunkt i de nämnda målgrupperna utarbeta förslag till marknadsplan.

Ledningskontoret har upprättat förslag till marknadsplan.

Avgift besökande: Ledningskontoret har kommunstyrelsens uppdrag att utreda möjligheterna att av besökare till Gotland införa en avgift (liknande den som finns i vissa andra länder) för att bl.a. täcka en del av kostnaderna för turismen.

Det antecknas att idéinventeringen från det s.k. sommarseminariet dokumenterats och avsågs användas i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Kommunstyrelsens beslut

  • Gotlands kommun ska, bl.a. hos Sveriges Kommuner och Landsting, verka för att frågan om en turistavgift utreds och samverka med andra turistkommuner i frågan, t.ex. genom nätverket Sveriges kust- och skärgårdskommuner.

  • Införande av ett Flytta-till-Gotland-paket i form av kontant ersättning till nyinflyttande är inte aktuellt.

  • Det upprättade förslaget till marknadsplan och den där angivna prioritets­ordningen antas.

  • Ledningskontoret får i uppdrag att, i samråd med Tillväxt Gotland, återkomma i fråga om organisation och finansiering för genomförande av planen.

  • Register