§ 301 Partistöd 2010

Utskrivet från: http://gotland.se/45441
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-10-26

KS § 301
Partistöd 2010

AU § 306
- (Kommunfullmäktige 2009-06-15, § 79

Kommunfullmäktige har beslutat att partistödet 2010 ska utgå med samma belopp som under 2009 och kommun­styrelsen fick i uppdrag att, om så var erforderligt, framlägga förslag om ändringar av regelverket.

Enligt gällande regler (kommunfullmäktige 2006-11-27, § 15) ska partistödet fr.o.m. 2007 motsvara 200 % av prisbasbeloppet vid föregående års utgång multiplicerat med antalet ledamöter i kommunfullmäktige. Det sålunda fram­räknade beloppet fördelas enligt följande: Varje parti tilldelas 200 000 kr i grundstöd och återstoden fördelas därefter med ett fast belopp (mandatbelopp) för varje mandat som partiet har i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • För 2010 ska partistödet motsvara 200 % av prisbasbeloppet vid 2008 års utgång multiplicerat med antalet ledamöter i kommunfullmäktige. Fördelningen sker i enlighet med gällande regler.

  • Register