§ 302 Avgift för hyra av bassäng m.m.

Utskrivet från: http://gotland.se/45440
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-10-26

KS § 302
Avgift för hyra av bassäng m.m.

AU § 307
KS2009/352-90
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2009-08-31, § 352
- Ledningskontoret 2009-09-22

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att avgifterna vid hyra av handikappad bassäng, gymnastiklokaler och arbetsterapi­lokal ska höjas för att motsvara dem som tillämpas inom kultur- och fritids­nämnden. Avgift för s.k. ”självträning” i bassäng och gymnastiksal föreslås införas.

Det innebär att avgiften för bassäng höjs från nuvarande 275 kr per timme till 300 kr per timme. Avgiften för handikapporganisation som för sina medlemmar bedriver egenvård i handikappanpassad bassäng ska vara oförändrad, 150 kr per timme.

Avgiften för lokaler föreslås vara 200 kr per timme för stor gymnastiksal och 100 kr per timme för liten och för arbetsterapilokal. Nu erläggs 75 kr för ”Annan lokal”. Patientföreningar ska dock erlägga 45 kr per timme oavsett lokal. Kommunal verksamhet hyr bassäng och lokal gratis.

Avgiften för självträning föreslås vara 45 kr per tillfälle och 25 kr för barn t.o.m. 17 år, värnpliktiga, högskolestuderande och pensionärer. (Avgiften avser inte hälso- och sjukvård och omfattas således inte av bestäm­melser om högkostnads­skydd).

Ledningskontoret föreslår att förslaget tillstyrks.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag bifalls att gälla fr.o.m. 1 januari 2010.

  • Till hälso- och sjukvårdsnämnden delegeras att fr.o.m. 1 januari 2010 besluta storleken av avgiften för s.k. självträning.

  • Register