§ 303 Försäljning – fastighetsreglering Kopparsvik 1:1

Utskrivet från: http://gotland.se/45439
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-10-26

KS § 303
Försäljning – fastighetsreglering Kopparsvik 1:1

AU § 309
KS2009/343-25
- Tekniska nämnden 2009
- Ledningskontoret 2009-09-10 och 10-14

Tekniska nämnden har föreslagit att kommunstyrelsen ska godkänna ett avtal om fastighetsreglering träffat med Gotlands sjukhem om överförande av ca 775 m2 av kommunens fastighet Kopparsvik 1:1 till sjukhemmets fastighet Cypressen 5 för att möjliggöra utvidgning av sjukhemmets verksamhet. För detta erlägger sjuk­hemmet 155 000 kr. Arrendatorerna till området Ingvar Gustavsson och Nina Gustavsson har framfört synpunkter på försäljningen.

Ledningskontoret har redogjort för ärendet och föreslagit att det ska återremitteras till tekniska nämnden.

Kommunstyrelsens beslut

  • Ärendet återremitteras till tekniska nämnden.

  • Register