§ 306 Ansökan om tillväxtbidrag

Utskrivet från: http://gotland.se/45436
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-10-26

KS § 306
Ansökan om tillväxtbidrag

KS 2009/409-14
- Ledningskontoret 2009-10-19

Ledningskontoret har ansökt om 1 897 742 kr för ett tre-årigt projekt ”Linking Gotland-Ventspils-Saaremaa for sustainable developement” – GoVeSa Link - som avses medfinansieras av EU-programmet Interreg IV A, Central Baltic. Syftet är att skapa en attraktiv turistregion i Östersjön och andra deltagare är Frihamnen i Ventspils (projektägare) och Kuressaare kommun, Ösel. Totalt beräknas projektet omsluta drygt 17 mnkr, varav ca 7,6 mnkr skulle finansieras av Central Baltic och Gotlands kommun. Central Baltics bedömning inväntas.

Kommunstyrelsens beslut

  • Ledningskontoret får i uppdrag att fortsätta diskussionen om projektets organisation och inriktning med övriga parter i projektet och delta i det, om projektet godkänns av Central Baltic. Detta förutsätter att det finns ett skriftligt avtal mellan Rederi AB Gotland och Nord Stream.
  • Under förutsättning av projektet godkänns av Central Baltic beviljas ledningskontoret finansiellt stöd till ”GoVeSa Link” med sammanlagt högst 1 897 742 kr, varav högst 886 757 kr för 2010, högst 941 457 kr för 2011 och 69 528 kr för 2012 ur respektive års anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.
  • Beslutet avser perioden 1 maj 2010 – 31 mars 2012. Skriftlig slutrapport med utfall av indikatorer ska ha inkommit senast 30 juni 2012. Avdelningen för regional utveckling informerar sökanden om övriga villkor för stödet.
  • Register