§ 308 Anmälningsärenden

Utskrivet från: http://gotland.se/45434
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-10-26

KS § 308
Anmälningsärenden

Till handlingarna lades följande med stöd av delegation fattade beslut:

· Serveringstillstånd m.m.

Av kommunalrådet Lena Celion och alkoholhandläggaren fattade beslut i ärenden enligt alkohollagen 15 september – 16 oktober 2009.

· Bidrag

Regiondirektörens beslut, 2009-10-09, att bevilja Föreningen Norden, Gotlands­avdelningen, 15 000 kr i årligt bidrag 2010 och 2011.

· Övrigt

Av arbetsutskottet avgivet remissvar över departementspromemorian ”Den nya skollagen”, arbetsutskottet § 268/2009. Yttrandet bifogas kommunstyrelsens tryckta protokoll.

Register