2009-10-26, §§ 263-309

Utskrivet från: http://gotland.se/45430
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2009-10-26

Register

Regionstyrelsen 2009-10-26
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: 9.00-12.30
Närvaro
Beslutande
Eva Nypelius ( C ) , ordförande
Lena Celion (M), vice ordförande
Björn Jansson ( S ), 2 :e vice ordförande
Lars Thomsson ( C )
Per-Olof Jacobsson ( C )
Eva Gahnström ( C )
Gustaf Hoffstedt ( M ) §§ 263-291
Håkan Onsjö ( M ) §§ 263-291
Sonia Landin ( S )
Åke Svensson ( S )
Hanna Westerén ( S )
Bo Björkman ( S )
Lilian Virgin ( S )
Brittis Benzler ( V )
Bror Lindahl (FP) tjg ersättare
Yngve Andersson (KD) tjg ersättare §§ 292-309
Ruth Smeds (KD) tjg ersättare §§ 292-309
Övriga närvarande
Kjell Skalberg ( C )
Arvid Mickelåker ( C )
Rut Smeds ( KD )
Inger Harlevi ( M ), 9-10.30
Yngve Andersson ( KD )
Eric Martell ( S ),
Stefaan De Maecker ( MP ), 9-10.30
Tommy Gardell ( S )
Roland Norbäck ( V )
Bo Dahllöf, regiondirektör
Per Lindskog , utvecklingsdirektör

Ann Egefalk, stadssekreterare, tel: 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2009-11-04

Datum för anslags nedtagande: 2009-11-26