BUN § 81

Utskrivet från: http://gotland.se/45283

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2009-10-26
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-09-23

BUN § 81
BUNs styrkort 2010

Dnr BUN 2009/185:60

BUN skall senast 2009-10-23 besluta om Styrkort för år 2010

Ordföranden Lena Celion föreslog följande ändrade formulering av avsnittet Strategier:

  • Verksamheten skall präglas av stark resultatorientering, tydliga mål och kunskapskrav samt en tydlig redovisning av resultaten
  • Tillämpa kriterierna angående framgångsrika skolor i SOU 2004:116 och tydligt arbeta mot läroplanens mål   
  • Ökat fokus på arbetsro och trygghet, ordning och reda samt en hälsofrämjande skola
  • Engagerad och kompetent personal som leds av coachande och beslutsmässiga chefer
  • Genom konkurrensutsättning och alternativa driftsformer skall kvalitet och valfrihet öka

I övrigt föreslog hon att Styrkortet/Skolplanen behålls oförändrat år 2010.

Ledamoten Brittis Benzler föreslog, med instämmande från socialdemokratiska gruppen, att sista punktsatsen på avsnittet Strategier stryks.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN beslutar att omformulera avsnittet Strategier men i övrigt behålla Styrkortet oförändrat år 2010.