2009-09-21, §§ 240-262

Utskrivet från: http://gotland.se/45040
Regionstyrelsen 2009-09-21
Plats:
Tekniska förvaltingens sammanträdesrum
Tid: 9.00--10.30
Närvaro
Beslutande
Eva Nypelius ( C ) , ordförande
Lena Celion (M), vice ordförande
Björn Jansson ( S ), 2 :e vice ordförande
Per-Olof Jacobsson ( C )
Eva Gahnström ( C )
Gustaf Hoffstedt ( M )
Sonia Landin ( S )
Hanna Westerén ( S )
Bo Björkman ( S )
Lilian Virgin ( S )
Brittis Benzler ( V )
Kjell Skalberg ( C ), tjg ersättare
Stefan Nypelius ( C ), tjg ersättare
Inger Harlevi ( M ), tjg ersättare
Eric Martell ( S ), tjg ersättare
Övriga närvarande

Rut Smeds ( KD )
Jenny Guteäng ( M )
Yngve Andersson ( KD )
Stefaan De Maecker ( MP )
Leif Dahlby ( S )
Roland Norbäck ( V )

Bo Dahllöf, regiondirektör

 

Ann Egefalk, stadssekreterare, tel: 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2009-09-29
Datum för anslags nedtagande: 2009-10-21