Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Brandskyddsinventering i världsarvsstaden

Världsarvsstaden Visby har ett mycket stort kulturhistoriskt värde och en brand i innerstaden skulle kunna innebära att ovärderliga byggnader förstörs. 

Räddningstjänsten har i projektform inventerat brandskyddet i innerstaden och tillsammans med fastighetsägarna kan man minska konsekvenserna vid en eventuell brand.

Räddningstjänsten inventerade brandskyddet i Visby innerstad mellan september 2009 och december 2010. Totalt inventerades 719 fastigheter. Av dessa hade 172 stycken ett acceptabelt brandskydd. Hos hela 311 av fastigheterna är brandskyddet ej acceptabelt.

I den färdiga rapporten, se länk nedan, ges ett flertal förslag på åtgärder för att höja brandskyddsnivån i Visby innerstad till en acceptabel nivå.

Inventeringen av världsarvsstaden finansierades med hjälp av statliga omställningspengar samt Länsförsäkringar Gotland.