2009-09-14, §§ 238-239

Utskrivet från: http://gotland.se/44854
Regionstyrelsen 2009-09-14
Plats:
Suderbys Herrgård, Västerhejde
Tid: 12.45-13.00
Närvaro
Beslutande
Lena Celion (M), vice ordförande
Björn Jansson ( S ), 2 :e vice ordförande
Lars Thomsson ( C )
Per-Olof Jacobsson ( C )
Eva Gahnström ( C )
Gustaf Hoffstedt ( M )
Håkan Onsjö ( M )
Mats-Ola Rödén ( FP )
Sonia Landin ( S )
Åke Svensson ( S )
Hanna Westerén ( S )
Bo Björkman ( S )
Lilian Virgin ( S )
Brittis Benzler ( V )
Stefan Nypelius ( C ), tjg ersättare
Övriga närvarande

Rut Smeds ( KD )
Jenny Guteäng ( M )
Inger Harlevi ( M )
Yngve Andersson ( KD )
Anna Wickström ( S )
Leif Dahlby ( S )

Bo Dahllöf, regiondirektör
Per Lundin, stadssekreterare, tel: 26 93 55

Datum för anslags uppsättande 2009-09-15
Datum för anslags nedtagande 2009-10-07