BUN § 69

Utskrivet från: http://gotland.se/44734

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2009-09-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-08-26

BUN § 69
Ansökan Närskolan AB

Dnr BUN 2009/95/63

Gotlands kommun bereds möjlighet att senast den 15 september 2009 till Skolinspektionen yttra sig med anledning av Närskolans AB ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och fristående grundskola åk 1-6 i Gotlands kommun.

Skolinspektionen har begärt in kompletterande upplysningar från Närskolan AB. Av kompletteringen framgår att skolan planerar att arbeta med Montessoripedagogik dock utan att bli en certifierad Montessoriskola.

Sökanden anger vidare att man haft kontakt med Tekniska förvaltningen angående övertagande av den befintliga skolbyggnaden i Eksta.

  1. Barn- och utbildningsnämndens beslut

BUN avstyrker godkännande och rätt till bidrag för Närskolan AB för drift av förskoleklass och grundskola år 1-6 med hänvisning till nyligen genomförd förändring av skolorganisationen i området. Förvaltningens underlag till BUN delges Skolinspektionen.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad