BUN § 72

Utskrivet från: http://gotland.se/44731

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2009-09-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-08-26

BUN § 72
Remissvar Skollagen

Dnr BUN 2009/147:61

Ett förslag till ny skollag
Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet
har utarbetats av en arbetsgrupp inom Utbildningsdepartementet. Gotlands kommun är en av remissinstanserna. Remissvaren skall ha inkommit senast den 1 oktober 2009.

Skoldirektör Peter Molin presenterade ett förslag till tidsplan för remissarbetet:

26 augusti Tidsplan samt skolformschefernas övergripande tankar presenteras för BUN
3 september Ett utkast till förslag på remissvar lämnas i Au-kallelsen och en kopia skickas till KS Au
8 september KS Au har möjlighet att diskutera förslaget
9 september BUN Au diskuterar förslaget till remissvar
17 september Slutligt förslag skickas ut i BUN-kallelsen
21 september KS diskuterar förslaget och ger ev delegation till KS Au att fatta beslut
23 september BUN tar ställning och slutligt förslag till remissvar från BUN utarbetas
30 september KS Au fattar beslut om Gotlands kommuns remissvar

För- och grundskolecheferna Mats Hanell och Bisse Carlsson lämnade en övergripande information om innehållet i förslaget till ny skollag.


Barn- och utbildningsnämndens beslut