§ 212 Översyn av samhällsbyggarförvaltningarna

Utskrivet från: http://gotland.se/44652
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-08-24

KS § 212
Översyn av samhällsbyggarförvaltningarna

AU § 213
KS2008/0278-00
- (Kommunstyrelsen 2008-06-16, § 153)
- Ledningskontoret 2008-12-17 och 2009-01-14 rapport 2008-12-17, reviderad 2009-01-14
- (Arbetsutskottet 2009-05-04, § 150)
- Regiondirektören, förvaltningschefer och planeringsstrateg 2009-06-03
- Arbetsutskottet 2009-06-11, § 210

Regiondirektören har gett den s.k. STM-gruppen i uppdrag att utreda frågan om förvalt­nings- (inkl. nämnd-) organisation för de s.k. samhällsbyggarfrågorna inom miljö- och hälsoskyddskontoret, stadsarkitektkontoret och tekniska förvaltningen samt lednings­kontoret. Inriktningen skulle vara en nämnd (och förvaltning) för huvuddelen av de samhällsbyggande uppdragen (inkl. teknisk service) och en för myndighetsutövning, samt ett tydligt ansvar för kommunstyrelsen i exploateringsfrågor. Kommunstyrelsen godkände uppdraget i juni 2008.

(STM-gruppen består av utvecklingsdirektören, ordförande, miljö- och hälsoskyddschefen, stadsarkitekten och tekniske direktören, samt planeringsstrateg vid ledningskontoret).

Den rapport som utarbetades har remissbehandlats och arbetsutskottet har därefter – med angivande av direktiv - återremitterat ärendet för kompletterande utredning.

Regiondirektören och berörda förvaltningschefer m.fl. har presenterat ett förslag där de förordar att förvaltningarna slås samman till en förvaltning på en gång. Verksamheterna skulle förvaltas av tre nämnder och kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut

  • Projektstyrgruppen ska arbeta vidare med uppdraget efter vad som sägs i det presenterade förslaget och vägledande ska vara vad som där sägs om organisationsgrundande principer vilket innebär tre nämnder med en gemensam förvaltning samt kommunstyrelsen. Projektstyrgruppen ska återkomma med slutligt förslag till organisation före årsskiftet.

  • Tidsplanen justeras så att den nya organisationen planeras att införas den1 juli 2010.