§ 213 Förfrågningsunderlag Arenahall

Utskrivet från: http://gotland.se/44651
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-08-24

KS § 213
Förfrågningsunderlag Arenahall

AU § 215
KS2007/452-72
- (Kommunstyrelsen 2008-05-29, § 121, 06-16, § 162 och 10-23, § 219 samt 2009-06-11, § 198.
- (Arbetsutskottet 2009-05-04, § 129 och 2009-06-04, § 198)
- Ledningskontoret utlåtande och PM 2009-08-12 tema: rapport 2009-06-29

För att säkra tillgång till byggbar mark har kommunstyrelsen uttalat att upphandling av en evenemangshall på en plats som ger förutsättningar för utveckling, bör inledas och detaljplanering påbörjas (§ 121/2008 ).

Vid behandlingen av utvecklingsplanen för Visborgs-området fick byggnadsnämnden i uppdrag att – inför kommande markanvisningstävling - utarbeta ett planprogram som omfattar det norra området i utvecklingsplanen och angränsande obebyggda område norr om Färjeleden. ( § 162/2008 ).

Efter att ha utrett alternativet ombyggnad av befintliga lokaler för att tillgodose idrottens behov och kostnaden för det gav kommunstyrelsen ledningskontoret i uppdrag att utarbeta ett förfrågningsunderlag för förhyrning av arenahall. I underlaget skulle ett funktionsprogram skulle ingå. (§ 219/2008 ) . Arbetsutskottet preciserade senare uppdraget, att försäljningen av mark och upphandlingen av arenahall skulle ske parallellt och att förfrågningsunderlaget också skulle omfatta bad, samt innehålla alternativen med eller utan fixerat hyrespris. Frågan om driftorganisation skulle också belysas. ( § 129/2009 ).

Kommunstyrelsen har för det fortsatta utredningsarbetet beslutat att Arena­hallen ska lokaliseras till norra delen av Hällarna och att på samma område ska bad upp­föras. Öster om Toftavägen ska mark ska reserveras för hotell. Inför kommun­styrelsens ställnings­tagande i augusti skulle ledningskontoret presentera förslag till för­frågningsunderlag och underlag för markanvisningstävling. (§ 198/2009) .

Arbetsutskottet, som bemyndigats ange ytterligare direktiv för det fortsatta arbetet, har beslutat att ledningskontoret inför kommunstyrelsens ställnings­tagande i augusti, skulle presentera förslag till förfrågningsunderlag för projektets olika anläggnings­delar och förfrågningsunderlag för driftorganisationen. Kontoret skulle också presentera en detaljerad finansieringslösning av kommunens hyres­kostnader om högst 9 mnkr för Arenahallen och högst 8 mnkr för badanlägg­ningen, samt förslag till instruktioner för hur värdering av anbuden för mark­exploateringen öster om Toftavägen skulle ske.

Ledningskontoret har nu framlagt förslag till utvärderingskriterier och föreslår att de ska ligga till grund för upphandling av arenahall och bad samt markanvisningen för hotell. Kontoret har upprättat reviderat förslag till beslut.

Det antecknas att kultur- och fritidsnämnden behandlar frågan 25 augusti.

Yrkande :

o 1 . Brittis Benzler ( V ) yrkade, med instämmande av Björn Jansson ( S ), att den föreslagna platsen inte skulle vara södra Hällarna, utan ”i Visby”, och att Gotlands kommun kan tillhandahålla tomt.

o Ordföranden Eva Nypelius (c) avstyrkte yrkandet.

o 2. Brittis Benzler (V) yrkade vidare att för de delar av badet som omfattas av skall-krav skulle kultur- och fritidsnämndens taxor, rabatter och kort gälla, om inte annat överenskommes med kultur- och fritidsnämnden.

o 3. Inger Harlevi ( M ) yrkade att kommunstyrelsen skulle utgå från att kommunens styrdokument samt regler för fördelning av halltider respektive avgifter och taxor för föreningslivet skulle tillämpas.

Proposition och omröstning

Ordföranden ställde proposition på ledningskontorets reviderade beslutsförslag med den komplettering som framförts under överläggningen.

Ordföranden ställde proposition på Brittis Benzlers yrkande (1.) och förklarade sig anse att kommunstyrelsen avslagit det.

Ordföranden ställde proposition på Brittis Benzlers yrkande (2.) och förklarade sig anse att kommunstyrelsen avslagit det.

Ordföranden ställde proposition på Inger Harlevis yrkande (3.) om avgifter m.m. och förklarade sig anse att kommunstyrelsen bifallit det.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige under förutsättning att kultur- och fritidsnämnden hemställer om tillgång till ny arenahall och nytt bad och i enlighet med det fritidspolitiska programmet

  • Upphandling av tillgång till ny arenahall och nytt bad godkänns och den ska genomföras med utgångspunkt i tema:s konsultrapport 29 juni 2009 med de begränsningar och tillägg som framgår av ledningskontorets promemoria 12 augusti 2009.
  • Anbud som överstiger 17 mnkr i driftkostnader för kommunen får inte antas och frågan om finansiering av den kostnaden ska avgöras i budgeten. forts
  • Kommunstyrelsen ska, i stället för tekniska nämnden, vara upphandlande myndighet i denna upphandling.
  • Kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden ska bistå kommunstyrelsen med erforderlig kompetens.

    Kommunstyrelsens beslut under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut

  • Till arbetsutskottet delegeras att fastställa förfrågningsunderlaget och att avgöra upphandlingen.
  • Kommunstyrelsen utgår ifrån att kommunens styrdokument samt regler för fördelning av halltider respektive avgifter och taxor för föreningslivet ska tillämpas.