§ 214 Detaljplan Vibble 1:2 m.fl. Kneippbyn. Utställning

Utskrivet från: http://gotland.se/44650
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-08-24

KS § 214
Detaljplan Vibble 1:2 m.fl. Kneippbyn. Utställning

AU § 217
- Byggnadsnämnden 2009-06-02
- Ledningskontoret 2009-07-13

Byggnadsnämnden har för granskning ställt ut förslag till detaljplan för fastigheten Vibble 1:2 m.fl.. Syftet med planen är att möjliggöra en flexibel utveckling av turistnäringen på Kneippbyn. Av beskrivningen av syftet med planen framgår att den ger en relativt stor handlingsfrihet vid bygglovshantering men säkerställer hänsyn till fornlämningar, tillgängligheten för allmänheten och synintrycket från havet. Geotekniska undersökningar har genomförts för att klarlägga ev. risker för ras. Området har inte varit detaljplanelagt. Det omfattas i sin helhet av riksintresse för naturvård och för friluftsliv. Ett gångstråk för allmänheten löper längs havet. Planen avses antas av byggnads­nämnden.

Kommunstyrelsen konstaterade under samrådet att planförslaget stämde överens med intentionerna i den kommunala översiktsplaneringen men avstod från att yttra sig över detaljerna. Länsstyrelsen har konstaterat att planförslaget inte påtagligt skadar riks­intresset för naturvård. Dess synpunkter i övrigt har tillgodosetts. Övriga synpunkter och hur de behandlats framgår av samrådsredogörelsen.

Ledningskontoret föreslår att planförslaget ska lämnas utan erinran.

Ärendet föredrogs av stadsarkitekten Carin Johanson.

Kommunstyrelsens beslut

  • Planförslaget lämnas utan erinran.