§ 215 Detaljplan. Lummelunda Tjauls 1:3. Utställning

Utskrivet från: http://gotland.se/44649
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-08-24

KS § 215
Detaljplan. Lummelunda Tjauls 1:3. Utställning

AU § 218
- Byggnadsnämnden 2009-04-08, § 54
- Ledningskontoret 2009-06-12

Byggnadsnämnden har för granskning ställt ut förslag till detaljplan för Tjauls 1:3, beläget vid Kinnerstugan i Lummelunda, där avsikten är att bygga sju småhus och reglera ett befintligt. I närheten (söder om området) ligger ett villaområde. Av riksintressen berörda skyddsvärden bedöms inte påverkas. Exploatören anlägger vägar inom området. Gotlands kommun är inte huvudman för allmän plats. Avloppslösningen – ett minireningsverk - har godkänts av miljö- och hälsoskydds­kontoret. Synpunkter under samrådet framgår av samrådsredogörelsen. Planen ska antas av kommunfullmäktige.

Ledningskontoret föreslår att planförslaget ska lämnas utan erinran.

Jäv : Kjell Skalberg (C) anförde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

  • Planförslaget lämnas utan erinran.