§ 216 Detaljplan Othem Slite 4:11 m.fl. Samråd

Utskrivet från: http://gotland.se/44648
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-08-24

KS § 216
Detaljplan Othem Slite 4:11 m.fl. Samråd

AU § 219
- Stadsarkitektkontoret 2009-07-06
- Ledningskontoret 2009-07-08

Stadsarkitektkontoret har för samråd överlämnat förslag till detaljplan för strand­området i Slite; området mellan Sju strömmar och Lotsbacken - fastigheterna Slite 4:11 m.fl. Syftet är att utveckla området med bl.a. en modern campinganläggning. Planen medger uppförande av 90 nya stugor som ersätter befintlig stugby som innehåller ca 50 lägenheter. Stugorna kommer att säljas som bostadsrätter. Stugområdet kompletteras med utrymme för husvagnar och tältplatser. Planen medger ett badhus, som får innehålla en hotelldel, och ett poolområde. En strandpromenad för allmänheten föreslås. Kommunen är huvudman för allmänna platser. Strandpromenaden anläggs av exploatören. Exploateringsavtal ska upprättas.

Planen för föregåtts av ett planprogram som kommunstyrelsen tidigare i år lämnade utan erinran. En redogörelse över samrådet med programmet har upprättats.

Ledningskontoret föreslår att planförslaget ska lämnas utan erinran.

Jäv : Inger Harlevi (M) anförde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

  • Planförslaget lämnas utan erinran.