§ 217 Detaljplan Västerhejde Hallbros 1:10 och Botmunds 1:90. Samråd

Utskrivet från: http://gotland.se/44647
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-08-24

KS § 217
Detaljplan Västerhejde Hallbros 1:10 och Botmunds 1:90. Samråd

AU § 220
- Stadsarkitektkontoret 2009-07-13
- Ledningskontoret 2009-07-27

Stadsarkitektkontoret har för samråd överlämnat förslag till detaljplan för ett drygt 51 000 kvm stort område norr om Ygnevägen strax efter avfarten från väg 140, Toftavägen; Hallbros 1:10 och Botmunds 1:90 i Västerhejde. Planen medger 23 nya tomter för friliggande hus och 7 radhustomter. Exploateringen kräver utbyggnad av VA, en utgift på ca 3,5 mnkr. Kommunen är inte huvudman för allmän platsmark. För bygglov krävs att vägar, vatten- och spillvatten­ledningar är utbyggda. För anläggandet av vägar svarar exploatörerna. Innan planen antas ska exploateringsavtal träffas.

Ledningskontoret föreslår att planförslaget ska lämnas utan erinran.

Ärendet föredrogs av stadsarkitekten Carin Johanson.

Kommunstyrelsens beslut

  • Planförslaget lämnas utan erinran.