§ 218 Överlåtelse del av Boge Mojner 1:61

Utskrivet från: http://gotland.se/44646
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-08-24

KS § 218
Överlåtelse del av Boge Mojner 1:61

AU § 221
KS2009/200-25
- Tekniska nämnden 2009-04-29, § 104 och 2009-06-24, § 167
- Ledningskontoret 2009-05-19
- Kommunstyrelsen 2009-06-11, § 182

Kommunstyrelsen har återremitterat tekniska nämndens föreslag att ca 2 200 kvm av fastigheten Boge Mojner 1:61 skulle överlåtas till ägaren av grannfastigheten Team Slite AB för 110 000 kr (50 kr per kvm). Fastigheten ligger vid Sjuström­mar nära ridhuset i Slite. Förslaget om försäljning tillstyrktes av ledningskontoret.

Tekniska nämnden har ånyo framfört förslaget efter att ha konstaterat att behovet av mark för gång- och cykelväg ändå kan tillgodoses.

Kommunstyrelsens beslut