§ 220 Motion. Behovet av trygghetsbostäder

Utskrivet från: http://gotland.se/44644
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-08-24

KS § 220
Motion. Behovet av trygghetsbostäder

AU § 223
KS2009/81-83
- Motion 2009-02-03
- Socialnämnden 2009-06-10, § 73
- Ledningskontoret 2009-07-15

Bror Lindahl ( FP ) har i motion föreslagit att socialnämnden ska utreda behov av trygghetsbostäder.

Anm : Äldreboendedelegationen framförde i ett delbetänkande (SOU 2007:103) uppfatt­ningen att ett mer varierat utbud av bostäder måste skapas som tar hänsyn till äldre personers behov av social gemenskap och trygghet. Delegationen uppehöll sig bl.a. vid virrvarret av definitioner på boenden men gjorde en skillnad mellan senior­bostäder och trygghetsboende, där de senare främst skulle vara bostäder för personer som var äldre än 80 år och kände sig oroliga och otrygga i den vanliga bostaden. Trygghets­bostäderna skulle uppfylla höga kvar på tillgänglighet, ha tillgång till gemen­samhetslokaler och trygg­hetslarm m.m. De skulle upplåtas med hyresrätt med begräns­ningar i över­låtelse. Delegationen diskuterade huruvida trygghetsbostäder skulle vara ett frivilligt eller obliga­toriskt åtagande för kommunerna. I slutbetänkandet, SOU 2008:113, föreslogs kommunerna genom en särskild lag få befogenhet att inrätta trygghetsbostäder. Vidare föreslogs ekonomiska stimulan­ser för kommunerna. Sveriges Kommuner och Landsting delade synen på behovet av bostäder men föresprå­kade en modell där seniorbostäder av olika slag ingår i den ordinarie bostadsmarknaden.

Kommunstyrelsen har med anledning av ett medborgarförslag om trygghetsboende i Hemse beslutat att den frågan ska prövas i kommande bostadsförsörjningsprogram. (§ 306/2008).

Socialnämnden har hänvisat till att regeringen i höst väntas lägga fram proposition i frågan. I yttrandet redogörs för situationen när det gäller seniorboenden och slutsatsen att det finns behov av boende med tillgång till viss gemensam service.

Ledningskontoret föreslår att motionen ska anses besvarad med socialnämndens yttrande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Motionen ska anses besvarad med socialnämndens yttrande.