§ 221 Motion. Inköp av lågstrålande mobiltelefoner

Utskrivet från: http://gotland.se/44643
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-08-24

KS § 221
Motion. Inköp av lågstrålande mobiltelefoner

AU § 224
KS2009/132-05
- Motion 2009-03-23
- Ledningskontoret 2009-07-31 Serviceförvaltningen 2009-07-07

Matias Lundström m.fl. (mp) har i motion föreslagit att Gotlands kommun vid inköp av mobiltelefoner endast ska köpa sådana där det s.k. SAR-värdet – ett mått på strålningen från telefonen – ”ligger i de 10 lägsta procenten”.

Anm: Telefonens SAR-värde, Specific Absorption Rate, är ett mått på den energi som kroppen tar upp när mobilen hålls mot huvudet och sänder med högsta effekt. Alla mobiltelefoner som säljs inom EU har lägre SAR-värde än gränsvärdet 2 watt per kilogram kroppsvävnad. Gränsvärdet bygger på kunskap från omfattande forskning och har satts med god säkerhetsmarginal till säkerställda hälsoeffekter. SAR-värdet finns i manualen till mobiltelefonen. Källa: Strålskydds­myndigheten.

Ledningskontoret har, med hänvisning till utlåtande av serviceförvaltningen, föreslagit att motionen ska avstyrkas. Kraven i upphandlingarna och interna rekommen­dationer från IT/Teleavdelningen anses tillräckliga. Fortlöpande kontakter med teleoperatören för att få bästa möjliga mobiltäckning är en annan åtgärd som framhålls.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Motionen avslås.