§ 222 Motion. Beräkning av internhyressystemet

Utskrivet från: http://gotland.se/44642
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-08-24

KS § 222
Motion. Beräkning av internhyressystemet

AU § 225
KS2009/187-28
- Motion 2009-04-27
- Ledningskontoret 2009-07-15

Eric Martell ( s ) har i motion föreslagit att frågan om ändring av kommunens internhyressystem ska utredas för att kostnaden för strategiska vakanser inte ska belasta verksamheternas lokalkostnader.

Ledningskontoret hänvisar till riktlinjerna för internhyra enligt vilka kostnaden för strategiska vakanser ska bäras av kommunstyrelsen genom att särskilda anslag till fastighetsförvaltningen. Motionens syfte är därmed tillgodosett och förslaget om utredning föreslås avstyrkas.

Anm : Riktlinjerna för internhyressystemet antogs av kommunfullmäktige 2001 (§ 52). Där finns bestämmelser om vad som ska ingå i den s.k. bashyran, bl.a. kostnaden för vakanser, och vilken nämnd kostnaderna ska belasta i de fall kommunfull­mäktige eller kommunstyrelsen på eget initiativ beslutat om verksamhetsförändring eller om nämnden själv framfört förslaget.

13 § Kostnaden för vakanser till en nivå för vad som är skäligt med hänsyn till vakansläget i Gotlands kommun ingår i bashyran, om inte annat sägs i nästa stycke.

Kostnaden för så kallade strategiska vakanser, politiskt beslutade vakanser, skall dock bäras av kommunstyrelsen genom särskilda medel som tilldelas fastighetsförvaltningen.

16 § Om kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige på eget initiativ beslutar om verksamhets­förändring som innebär lokalminskning för nämnd skall beslutet anses upphäva ett internhyres­förhållande och hyran under återstående avtalstid bekostas av kommunstyrelsen.

Bifaller kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige förslag från nämnd om verksamhets­förändring i besparingssyfte som innebär lokalminskning skall beslutet anses upphäva ett internhyres­förhål­lande och kostnaden för hyran under återstående avtalstid delas lika mellan hyresgästen och hyresvärden.

Om internhyresavtal för lokaler som hyresvärden hyr externt sägs upp av hyresgästen, innan det externa avtalet upphör skall dock den verksamhetsdrivande förvaltningen stå för hela kostnaden.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Motionen avslås.