§ 224 Medborgarförslag. Sälj kongresshallen

Utskrivet från: http://gotland.se/44640
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-08-24

KS § 224
Medborgarförslag. Sälj kongresshallen

AU § 224
KS2009/183-10
- Medborgarförslag 2009-04-24
- Ledningskontoret 2009-07-21

Håkan Olsson har i medborgarförslag föreslagit att kommunen ska sälja kongresshallen och satsa på förskoleverksamheten.

Ledningskontoret har föreslagit att medborgarförslaget ska anses besvarat med dess utlåtande. I det konstateras att förutsättningar för en försäljning i och för sig finns, men att det för närvarande inte låter sig göras, med tanke på villkoren för de bidrag som erhållits för uppförandet. Kontoret påpekar också att en försäljning inte kommer att inbringa det belopp, 150 mnkr, som förslagsställaren angivit.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets utlåtande.