§ 227 Remiss. Ansökan om anläggande av rörledningsystem i Östersjön – för gastransport - Nord Stream

Utskrivet från: http://gotland.se/44637
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-08-24

KS § 227
Remiss. Ansökan om anläggande av rörledningsystem i Östersjön – för gastransport - Nord Stream

AU § 230
KS2009/113-42
- Näringsdepartementet 2009-03-09 m.fl.
- Naturvårdsverket 2009-03-09
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2009-05-13, § 46
- Ledningskontoret 2009-07-28

Näringsdepartementet har inbjudit Gotlands kommun att lämna synpunkter på ansökan från Nord Stream AG om utläggande av två rörledningar för transport av naturgas på den svenska kontinentalsockeln. Tillståndsärendet har samordnats med samrådet enligt FN:s s.k. Esbo-konvention om miljökonsekvensbeskrivningar (mkb) i ett gränsöverskridande sammanhang (som Naturvårdsverket hanterar för svenskt vidkommande). Enligt konventionen ska länder samarbeta för att före­bygga gränsöverskridande miljöeffekter av projekt som bedrivs inom ett lands territorium.

(Enligt FN:s Havsrätts­konvention äger alla stater rätt att lägga undervattenskablar och rörledningar på kontinentalsockeln. En kuststat får med vissa förbehåll inte hindra utläggande eller bibehållande av dylika ledningar. Utstakning av ledningarnas sträckning på kontinentalsockeln ska godkännas av kuststaten. Havsrättskonventionen har i denna del införlivats i svensk lagstiftning genom 15 a § kontinentalsockellagen. Enligt den krävs tillstånd av regeringen för utläggande av rörledningar på kontinentalsockeln. Tillstånd kan förenas med villkor som behövs för vissa ändamål, t.ex. utforskning av kontinentalsockeln och utvinning av dess tillgångar, kontroll av föroreningar från rörledningar samt reparation av kablar och rör).

Ansökan: Ledningarna ska anläggas inom var sin korridor om 200 m längs respektive sträckning. Avståndet mellan ledningarna är ungefär 100 m men kan variera p.g.a. bottenförhållandena och i vissa fall uppgå till 1 800 m. Rörledningarna kommer att läggas ut utanför Sveriges territorium på kontinentalsockeln.

Ledningen/arna – Nord Stream - anläggs i två etapper. Under den första läggs en transportkapacitet på ca 27 mdr m3 naturgas per år ut och i en den andra fördubblas kapaciteten till 55 mdr m3. Den första planerades vara klar 2011 och den andra 2012.

Rören förses med korrosionsskyddande beläggning och beläggs med armerad betong (tjocklekar om 60 mm till 110 mm) som ger ledningen tyngd. Dessutom förses rören med ett katodiskt skydd.

Utläggandet görs av ett rörläggningsfartyg som understöds av de fartyg som levererar rörledningssektionerna. Rören, 12 m långa, levereras till rörlednings­fartyget där de svetsas samman till en sammanhängande rörledning. De skjuts sedan ut från fartyget och sänks ned till botten i takt med att fartyget rör sig framåt. Vid utläggningen kommer bl.a.en skyddszon att upprättas för att arbetet så långt som möjligt inte ska påverkas av sjöfarten. Skyddszonen kommer att sträckas ut 3 km från rörläggnings­fartyget. Även andra åtgärder vidtas med tanke på sjöfarten.

De bottenarbeten som kommer att bli aktuella på den svenska kontinentalsockeln består antingen i att rörledningarna sänks ned i havsbotten genom s.k. dikning, eller att nedlägg­ningen föregås av tippning av sten för att fylla upp sänkor i havsbotten. Bottenarbeten kan komma att krävas när alla eller någon av de fyra befintliga kablarna korsas – tre telekablar (varav två mellan Gotland och Baltikum) och en kraftkabel (två st) mellan Sverige och Polen - som har lokaliserats längs med sträckningen på den svenska kontinentalsockeln.

Rörledningarna kommer att kontrolleras och regleras från ett kontrollrum – troligen i Zug i Schweiz. Invändiga och utvändiga inspektioner kommer att göras regelbundet. När behovet av rörledningarna upphört eller deras tekniska livslängd är uppnådd kommer gasflödet att stängas av. Ledningarna avvecklas antingen genom att avlägsnas eller lämnas kvar på botten efter att ha tömts och vattenfyllts.

Gotlands kommun har tidigare yttrat sig över bl.a. ansökan om borrningar för att utreda grundläggningsförhållanden för planerad serviceplattform – den har emellertid utgått ur ansökan. Ansökan har senare kompletterats på begäran av regeringen och efter önskemål av Sjöfartsverket och Naturvårdsverket har en förändring av ledningsträckningen utretts. Efter utredning av kvarstår dock Nord Stream AG vid den ursprungliga sträckningen.

Med hänvisning till att energiprojekt inom EU bör vara inriktade på långsiktigt hållbara energikällor har miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrkt ansökan. Nämnden konstaterar att ledningens miljöpåverkan, enligt Nord Stream AG:s bedömning, kommer att vara mycket liten eller obefintlig. Nämnden anser dock att fortlöpande undersökningar av påverkan under såväl anläggningsarbetena som ledningens drift bör göras med tanke på Östersjöns känsliga miljö. Riskerna för Gotlands vidkommande bedöms vara utsläpp p.g.a. av fartygskollisioner. Därför är det viktigt med handlingsberedskap - ett program och resurser som snabbt kan sättas in för att minimera skadeverkningarna.

Kommunstyrelsen vidtog förändringar i det förslag till yttrande som utarbetats i enlighet med arbetsutskottets beslut.

Kommunstyrelsens beslut

  • Yttrande avges i överensstämmelse med det under överläggningen framförda förslaget.