§ 228 Remiss. Konsumenttjänster m.m. Ds 2009:13

Utskrivet från: http://gotland.se/44636
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-08-24

KS § 228
Remiss. Konsumenttjänster m.m. Ds 2009:13

AU § 231
KS2009/176-15
- Justitiedepartementet 2009-04-16
- Ledningskontoret 2009-07-10

Justitiedepartementet har inbjudit Gotlands kommun att lämna synpunkter på en inom departementet utarbetad PM, ”Konsumenttjänster” ( Ds 2009:13 ). Uppdraget har varit att göra en översyn av konsumenttjänstlagen och överväga om den borde utvidgas till att också gälla offentliga tjänster, bl.a. mot bakgrund av riksdagens tillkännagivanden om att konsumenternas ställning inom den offentligt finansie­rade sektorn borde stärkas och lagstiftningen så långt möjligt vara konkurrens­neutral.

Förslaget - bakgrund : Eftersom utredningsarbetet visade sig medföra problem presente­rades först en diskussionspromemoria (Ds 2008:55). Förslagen i den mötte kritik, bl.a. från Sveriges Kommuner och Landsting som bestämt motsatte sig att konsument­tjänstlagen skulle tillämpas på offentliga tjänster. Det skulle resultera i en komplicerad och svåröverskådlig lagstiftning. Eftersom civilrättsliga regler redan nu kan vara tillämpliga på offentliga tjänster ansågs en utvidgning av lagen inte befogad.

Förslaget : Trots att, skriver utredaren, en del svårigheter kan förutses lägger han fram ett, som han själv anser modest, förslag om att lagen ska tillämpas också på det offentliga området. Konsumenttjänstlagen utvidgas till att gälla också tjänster som staten, kommun eller landsting utför eller låter utföra åt konsumenter i den utsträckning det anges i särskild lag, bl.a. socialtjänstlagen, miljöbalken, skollagen och LSS. Med avtal med konsument likställs att myndighet beviljat tjänsten och offentliga myndigheter jämställs med näringsidkare, även om tjänsten utförs av annan.

Konsumenttjänstlagen gäller avtal om tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter i fall då tjänsten avser arbete på lösa saker (ej djur) och på fast egendom, samt förvaring av lösa saker (ej djur). Lagen gäller inte tillverkning av lösa saker, installation och montering för att fullgöra avtal om köpa av lös sak. Lagen ställer krav på att näring­sidkaren utför tjänsten fackmässigt, iakttar föreskrifter om säkerhet och avråder konsumenten om tjänsten inte kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten. Utredarens förslag innebär att lagen utvidgas till att gälla såväl behandling av levande djur och behandling av person – dock inte sjukvård och tandvård – men väl annan vård av person, t.ex. på privata sjukhem och undervisning.

Ledningskontoret har upprättat förslag till yttrande vari förslaget avstyrks. Genom att samhällstjänster regleras både offentligrättsligt och konsumenträttligt uppstår en dubbelreglering som skapar osäkerhet och ökade kostnader. Konkurrens­neutralitet uppnås inte, eftersom den offentliga utföraren föreslås svara också för hur den private näringsidkaren utfört tjänsten. Vid sidan av synpunkterna på promemorian föreslås kommunstyrelsen föreslå begränsningar av de allmänna domstolarnas möjlighet att pröva tvister om hur kommun fullgör obligatoriska åligganden. Och ett tips till staten - att själv först pröva en utvidgad tillämpning av konsumentt­jänstlagen på statlig verksamhet.

Anm: NJA 2008 s. 642: De offentligrättsliga inslagen i ett barnomsorgsavtal har inte ansetts hindra att vårdnadshavaren i enlighet med allmänna avtalsrättsliga principer haft rätt att underlåta att betala avgift för tid när plats på daghemmet på grund av strejk inte kunnat tillhandahållas av kommunen.

Kommunstyrelsens beslut

 

  • Yttrande avges i överensstämmelse med ledningskontorets reviderade förslag.