§ 229 Remiss. Rapport om konsekvenser av nya regler för svavelhalt i marint bränsle

Utskrivet från: http://gotland.se/44635
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-08-24

KS § 229
Remiss. Rapport om konsekvenser av nya regler för svavelhalt i marint bränsle

AU § 232
KS2009/310-53
- Näringsdepartementet 2009-06-08
- Ledningskontoret 2009-07-16

Näringsdepartementet har inbjudit Gotlands kommun att lämna synpunkter på Sjöfartsverkets rapport om konsekvenser av skärpta gränsvärden för svavelhalten i marint bränsle som fastställts av den internationella sjöfartsorganisationen IMO.

Enligt Sjöfartsverkets beräkningar, baserade på vissa hypoteser om oljepriset och dess utveckling, leder förslaget till en ökning av bränslekostnaderna för sjöfarten och uppvägs inte av den gynnsamma effekten av minskade svavelutsläpp. Kostnaden för sjötransporter ökar med mellan 20 – 28 % - enligt beräkningar från Finland skulle IMO:s beslut leda till att fraktkostnaderna för sjötransporter ökar med mellan 25 och 40 %. Beräkningar har också gjorts för färjetrafiken. Även om det ligger utanför Sjöfartsverkets uppdrag ger verket också några förslag till åtgärder.

Ledningskontoret har upprättat förslag till yttrande i vilket de positiva effekterna för miljösituationen i Östersjön hälsas med tillfredställelse men behovet av åtgärder för att lindra effekterna framhålls – inte minst för passagerarfärjor.

Kommunstyrelsens beslut

 

  • Yttrande avges i huvudsaklig överensstämmelse med upprättat förslag.