§ 230 Remiss. Ansökan om allmän kameraövervakning

Utskrivet från: http://gotland.se/44634
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-08-24

KS § 230
Remiss. Ansökan om allmän kameraövervakning

AU § 233
KS2009/266-10
- Länsstyrelsen 2009-06-17
- Ledningskontoret 2009-07-30

Länsstyrelsen har remitterat ansökan från Flundreviken AB om att i brotts­preventivt syfte få använda kameraövervakning huvudsakligen nattetid vid den fastighet vid Flundreviken där företaget bedriver restaurang.

Ledningskontoret föreslår att ansökan avstyrks. Även om någon oacceptabel kränkning av integriteten inte bedöms uppkomma har den sökande inte visat att området är särskilt brottsutsatt och vilka förebyggande eller andra åtgärder som skulle kunna vidtas.

Anm: ”Tillstånd till allmän kameraövervakning krävs för att en övervakningskamera skall få vara uppsatt så att den kan riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde. Tillstånd behövs inte i fall som avses i 7-10 §§” (vissa trafikövervakning, casion och vissa situationer för polismyndighet). I vissa fall kärvs endast anmälan, t.ex. för övervakningskamera i banklokal, butikslokal.

Kommunstyrelsens beslut

  • Ansökan avstyrks.