§ 231 Avtal om larm och ledning av räddningstjänst m.m.

Utskrivet från: http://gotland.se/44633
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-08-24

KS § 231
Avtal om larm och ledning av räddningstjänst m.m.

AU § 23
- (Kommunstyrelsen, arbetsutskottet 2009-06-11, § 209)
- Räddningstjänsten 2009-07-29

Vid utgången av 2009 upphör, efter förlängningar, avtalet med SOS-alarm om utalarme­ringstjänster m.m. för räddningstjänsten och ambulanssjukvården. Avtalet omfattar också tjänster för mottagning och hantering av automatlarm, samt jourteleförmedling. Rädd­ningstjänsten har administrerat avtalet och medel anslagits över räddningstjänstens budget. Ungefär 55 % av kostnaderna 2009 avser ambulansalarmering m.m. för hälso- och sjukvården och 45 % tjänster för räddningstjänsten och tekniska förvaltningen.

Efter bl.a. utvärdering av hur verksamheten bedrivits har räddningstjänsten för­handlat med Storstockholms brandförsvar (ett räddningstjänstförbund som bildats av tio kommu­ner i stockholmsområdet). Arbetsutskottet gav i juni räddningstjänsten i uppdrag att fortsätta förhandlingarna. Avtalet skulle omfatta räddnings­tjänstens och, som ett tilläggs­avtal, tekniska förvaltningens behov av tjänster. Hälso- och sjukvårds­förvaltningen skulle förhandla om tilläggsavtal för hälso- och sjuk­vårdens behov.

Räddningstjänsten har nu framlagt förslag till avtal. Det innebär att Storstock­holms brandförsvar via sin räddningscentral larmar och leder Gotlands räddnings­tjänst vid de händelser som föranleder räddningsinsatser. Arbetet bedrivs utifrån de grundförutsättningar som ges genom det avtal som Storstockholms brand­försvar tecknat med SOS-alarm AB. Avtalet löper under fyra år med två ett-åriga förlängningar som i så fall ska aviseras skriftligt. Den årliga ersättningen uppgår för det första året, 2010, till 935 000 kr och räknas därefter upp efter en bestämd modell. Senare upprättas avtal för tekniska förvaltningens behov.

Kommunstyrelsens beslut

  • Med Storstockholms brandförsvarsförbund träffas avtal i enlighet med upprättat förslag.

  • Avtalet ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius och kontrasigneras av förvaltningschefen för räddningstjänsten, Jan-Olof Henriks­son.

  • Till förvaltningschefen för räddningstjänsten delegeras att teckna tilläggsavtal för tekniska förvaltningens räkning i enlighet med tidigare överenskommelse med tekniska förvaltningen.