§ 232 Justeringar budget 2009 p.g.a. inrättande av serviceförvaltning

Utskrivet från: http://gotland.se/44632
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-08-24

KS § 232
Justeringar budget 2009 p.g.a. inrättande av serviceförvaltning

AU § 235
KS2009/313-04
- (Kommunfullmäktige 2009-03-23, § 37)
- Ledningskontoret 2009-07-13

Kommunstyrelsen har kommunfullmäktiges uppdrag att omfördela budgeten mellan berörda nämnder och kommunstyrelsen p.g.a. av inrättandet av serviceförvalt­ningen, som är verksam fr.o.m. 1 april 2009.

Ledningskontoret har upprättat förslag till justeringar av budget 2009. Budget­ramarna fr.o.m. 2010 kommer att behandlas vid budget­avstäm­ningen. Då kommer också en översyn av tjänster och finansieringsmodeller att föreligga; för 2009 föreslås nuvarande modeller hållas intakta.

Serviceförvaltningens budgetomslutning uppgår till ca 375 mnkr och omfattar 550 tjänster. Totalt omfördelas 2009 (avseende tre kvartal) ca 61,9 mnkr från berörda nämnder till serviceförvaltningen. Av beloppet avser ca 1,9 mnkr det sammanlagda belopp som nämndernas ramar minskats med för att finansiera ledningsstaben vid serviceförvaltningen. Kostnaden för den under 2009 uppgår till ca 5 mnkr och resterande belopp, drygt 3,2 mnkr, klaras av genom att låta 2008 års internpriser fortfara att gälla och för indexuppräkning avsatta medel, 2,7 mnkr, därmed inte behöver utnyttjas. Resten, 500 000 kr, uppkommer genom en sänk­ning av ledningskontorets anslag för verksam­hetsutveckling. Besparings­kraven på serviceförvaltningen 2009, 12,5 mnkr, läggs bl.a. ut i form av ett avkastningskrav på 7 mnkr.

Ärendet föredrogs av koncerncontroller Anders Gripne.

Kommunstyrelsens beslut

  • Driftbudgeten för 2009 justeras i enlighet med ledningskontorets förslag.

  • De interna priserna på administrativa tjänster och städtjänster som överförts från konsult- och servicekontoret respektive tekniska förvaltningen till serviceförvaltningen ska vara oförändrade år 2009.

  • Från hälso- och sjukvårdsnämnden omdisponeras investeringsmedel om 1 218 tkr avseende investeringar i måltidsförsörjning till kommunstyrelsen (serviceförvaltningen).