§ 233 Tilläggsanslag kapitalkostnader

Utskrivet från: http://gotland.se/44631
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-08-24

KS § 233
Tilläggsanslag kapitalkostnader

AU § 236
KS2009/315-04
- Ledningskontoret 2009-07-09

För att korrigera differenserna i mellan anslagen för kapitalkostnader (avskriv­ningar och internränta) i anläggningsredovisningen 2009 och i budget 2009 upp­tagna belopp har ledningskontoret föreslagit att berörda nämnders anslag ska justeras med totalt ca 5,4 mnkr netto och att det ska finansieras genom tilläggsanslag ur eget kapital.

Med hänvisning till den nya modellen med centralt ägda datorer föreslås 5,5 mnkr anslås för kapitalkostnaden 2009 för MERIT-projektet för att kompensera höjningen av internpriserna som blir följden av att kapitalkostnaderna ökar för service­förvaltningen.

Kommunstyrelsens beslut

  • Nämndernas och finansförvaltningens anslag för kapitalkostnader - avskriv­ningar och internränta - ökas respektive reduceras med totalt 5 422 tkr (netto) i enlighet med ledningskontorets förslag.

  • Berörda nämnder och finansförvaltningen beviljas tilläggsanslag på totalt 5 422 tkr. Medel anvisas ur Gotlands kommuns eget kapital.

  • Serviceförvaltningen medges göra smärre förändringar av kapital­kostnaderna föranledda av investeringar som aktiveras under innevarande år