2009-08-24, §§ 212-237

Utskrivet från: http://gotland.se/44624
Regionstyrelsen 2009-08-24
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: 9.00-12.15
Närvaro
Beslutande
Eva Nypelius ( C ) , ordförande
Lena Celion (M), vice ordförande
Björn Jansson ( S ), 2 :e vice ordförande
Lars Thomsson ( C )
Eva Gahnström ( C )
Gustaf Hoffstedt ( M )
Mats-Ola Rödén ( FP )
Sonia Landin ( S )
Åke Svensson ( S )
Hanna Westerén ( S )
Bo Björkman ( S )
Lilian Virgin ( S )
Brittis Benzler ( V )
Kjell Skalberg ( C ), tjg ersättare
Inger Harlevi ( M ), tjg ersättare
Övriga närvarande

Stefan Nypelius ( C )
Arvid Mickelåker ( C )
Rut Smeds ( KD )
Jenny Guteäng ( M )
Yngve Andersson ( KD )
Bror Lindahl (fp)
Stefaan De Maecker ( MP )
Tommy Gardell ( S )
Leif Dahlby ( S )
Roland Norbäck ( V )

Bo Dahllöf, regiondirektör
Per Lindskog, utvecklingsdirektör
Göran Gyllenkrok, ekonomidirektör

Ann Egefalk, stadssekreterare, tel: 26 93 05

Datum för anslag uppsättande: 2009-09-03
Datum för anslags nedtagande: 2009-09-25