BUN § 57

Utskrivet från: http://gotland.se/44245

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-08-05
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-06-16

BUN § 57
Skolorganisationen ”Hemskola” för elever boende i Källunge socken

Dnr BUN 2009/57:61

 I samband med att Gothems och Hörsne skolor har upphört har det skett vissa anpassningar till den nya skolorganisationen för elever i Gothem, Vallstena, Hörsne, Dalhem och Källunge socknar. Huvudprincipen har varit att elever i Vallstena och Gothem har erbjudits plats i Fole skola alternativt Solklintskolan medan elever boende i Hörsne, Ekeby och Källunge har erbjudits plats i Dalhems skola, med Romaskolan som högstadieskola. I samband med nedläggningen av Hörsne skola gjordes ett uttalande som innebar att eleverna fritt skulle kunna välja mellan Fole skola och Dalhems skola.  Några undantag finns från de ovan nämnda upptagningsområdena.
 
 Sedan några föräldrar anhållit om att Källunge socken bör tillhöra Foleskolans upptagningsområde har frågan om att ändra den nuvarande ordningen väckts.
Vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2009-03-18 återremitterades ärendet till förvaltningen för komplettering. och arbetsutskottet gav 2009-04-01 förvaltningen i uppdrag att undersöka berörda föräldrars synpunkter och återkomma med förslag till BUN.

Förslaget till förändrad skolorganisation för elever boende i Källunge socken innebär att elever som bor längs väg 147 eller norr om den skall tillhöra Fole skolas upptagningsområde, övriga elever tillhör Dalhems skolas upptagningsområde
Berörda rektorer är helt eniga om förslaget. Berörda föräldrar har informerats och har inga invändningar.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Ny skolorganisation för elever boende i Källunge socken:
    Elever som bor längs väg 147 eller norr om den tillhör Fole skolas upptagningsområde. Övriga elever tillhör Dalhems skolas upptagningsområde