2009-06-11, §§ 178-211

Utskrivet från: http://gotland.se/44017
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2009-06-11

Register

Regionstyrelsen 2009-06-11
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: 9.00-11.45
Närvaro
Beslutande
Eva Nypelius ( C ) , ordförande
Lena Celion (M), vice ordförande
Björn Jansson ( S ), 2 :e vice ordförande
Lars Thomsson ( C )
Per-Olof Jacobsson ( C )
Eva Gahnström ( C )
Gustaf Hoffstedt ( M )
Håkan Onsjö ( M )
Sonia Landin ( S )
Åke Svensson ( S )
Hanna Westerén ( S )
Bo Björkman ( S )
Lilian Virgin ( S )
Brittis Benzler ( V )
Bror Lindahl (fp), tjg ersättare Eva Nypelius ( C ) , ordförande
Lena Celion (M), vice ordförande
Björn Jansson ( S ), 2 :e vice ordförande
Lars Thomsson ( C )
Per-Olof Jacobsson ( C )
Eva Gahnström ( C )
Gustaf Hoffstedt ( M )
Håkan Onsjö ( M )
Sonia Landin ( S )
Åke Svensson ( S )
Hanna Westerén ( S )
Bo Björkman ( S )
Lilian Virgin ( S )
Brittis Benzler ( V )
Bror Lindahl (fp), tjg ersättare
Övriga närvarande

Kjell Skalberg ( C )
Arvid Mickelåker ( C )
Rut Smeds ( KD )
Yngve Andersson ( KD )
Stefaan De Maecker ( MP )
Tommy Gardell ( S )
Leif Dahlby ( S )
Roland Norbäck ( V )
Bo Dahllöf, regiondirektör
Per Lindskog, utvecklingsdirektör
Göran Gyllenkrok, ekonomidirektör
Ann Egefalk, stadssekreterare, tel: 26 93 05

Datum för anslags uppsättande 2009-06-26
Datum för anslags nedtagande 2009-07-18