Kontakt

Kontakta kundtjänst (formulär)

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgallén 19
Postadress: 621 81 VISBY
Telefon: 0498-26 90 00
telefontid måndag-fredag 07.00-17.00
E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Slamtömning
Beställning av slamtömning, kontakta kundtjänst (se ovan).
Om AKUT tömning önskas

Felanmälan vatten och avlopp
Vid fel på gata eller vatten- och avloppsledning i gata, ring växeln tel 0498-269000. Efter växelns stängning ring SOS alarm tel 0498-209030.

Chatt
Vår chatt är öppen helgfria vardagar 07.00-17.00.
I chatten kan du få svar på enklare frågor av våra kundtjänstmedarbetare.
Undvik att nämna känsliga personuppgifter i chatten.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avfall från företag

På alla företag uppkommer avfall av olika slag. Hushållsavfall i fikarum och matsalar, avfall med producentansvar som t.ex.  förpackningar och returpapper samt verksamhetsavfall i form av spill från produktionen.

Företag har följande ansvar för det avfall som uppkommer i verksamheten:

  • Lämna hushållsavfallet till Region Gotland för borttransport.
  • Sortera ut och lämna producentansvarsavfallet, t.ex. wellpapp, förpackningar och returpapper/tidningar till någon av FTI:s insamlingsplatser.
  • Verksamhetsavfall ska tas omhand av företag på avfallshanteringsmarknaden som har de tillstånd och den kunskap som behövs för att kunna utföra arbetet på ett miljömässigt, tekniskt och juridiskt riktigt sätt.
  • Farligt avfall lämnas till en avfallsentreprenör, se verksamhetsavfall. 

Lämna verksamhetsavfall till en avfallsentreprenör

Region Gotlands återvinningscentraler är i första hand avsedda för insamling av grovavfall från hushåll. Verksamhetsavfall ingår inte i det kommunala renhållningsansvaret och bör därför lämnas till en avfallsentreprenör. Det finns flera entreprenörer som erbjuder transport och behandling.

Byggavfall från företag tas emot vid Region Gotlands återvinningscentraler mot avgift enligt gällande prislista. 

Som byggavfall räknas avfall från renovering, ombyggnation och rivning av hus. Det kan vara trä, övrigt brännbart material, gips, isolering och annat avfall som deponeras.