2009-05-28, §§ 137-177

Utskrivet från: http://gotland.se/43822
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2009-05-28

Register

Regionstyrelsen 2009-05-28
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: 9.00-11.30
Närvaro
Beslutande
Eva Nypelius ( C ) , ordförande
Lena Celion (M), vice ordförande
Björn Jansson ( S ), 2 :e vice ordförande
Lars Thomsson ( C )
Per-Olof Jacobsson ( C )
Gustaf Hoffstedt ( M )
Håkan Onsjö ( M )
Åke Svensson ( S )
Hanna Westerén ( S )
Bo Björkman ( S )
Lilian Virgin ( S )
Brittis Benzler ( V )
Bror Lindahl (FP), tjg ersättare
Eric Martell ( S ), tjg ersättare
Kjell Skalberg ( C ), tjg ersättare
Övriga närvarande

Stefan Nypelius ( C )
Rut Smeds ( KD )
Yngve Andersson ( KD )
Tommy Gardell ( S )
Leif Dahlby ( S )


Bo Dahllöf, regiondirektör
Ann Egefalk, stadssekreterare, tel: 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2009-06-08
Datum för anslags nedtagande: 2009-06-30