BUN § 47

Utskrivet från: http://gotland.se/43675

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-06-01
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-05-20

BUN § 47
Ekonomisk rapport

Dnr BUN 2009/42:04

 Skoldirektör Peter Molin och ekonomichef Elisabeth Österdahl hade till arbetsutskottets sammanträde sammanställt BUNs delårsrapport 1/2009.

 Sammanfattning

Verksamheten inom BUF uppvisar ett preliminärt ekonomiskt resultat som pekar mot underskott. Den fördjupade analysen av orsakerna till ev underskott är påbörjad. Under året kommer fortsatta nedskärningar att genomföras i personalorganisationen för att anpassa den till det vikande elevunderlaget och de ekonomiska förutsättningarna.   

Eleverna i skolår 9 och inom gymnasiets åk 1 befinner sig idag mitt i processen att genomföra sina slutliga val till program resp inriktningar inför höstterminens start. Hur dessa val faller ut har en stor ekonomisk betydelse, vilket utgör en annan orsak till att det råder osäkerhet kring den föreliggande prognosen för gymnasiet. 

 I de flesta sammanhang där skolfrågor diskuteras lyfts behovet av en ökad kvalitet och bättre resultat i alla skolformer. På motsvarande sätt lyfter Skolverket kvalitetsfrågorna och behovet av ett högre resultat ”i den gotländska skolan”. Det är inte enbart en fråga om resurser och kvantitet utan i hög grad en fråga om att personal skall ha kunskaper, förmåga och förutsättningar att genomföra sitt uppdrag med hög kvalitet och därmed ett högt resultat för barn och elever.

BUNs verksamhet behöver fortlöpande omstruktureras för att möta elever och föräldrars behov samt erbjuda en hög kvalitet i en god lärmiljö. Här står behovet av anpassningar, med hänsyn till bl a demografi, ibland i motsats till lokala behov från föräldrar, elever och ofta andra intressenter i samhället. Det finns därför skäl att även se över på vilket sätt och med vilka metoder undervisningen kan ske i vissa verksamheter på Gotland.

 Under de närmaste åren lämnar den stora kullen från början av 90-talet högstadiet och gymnasiet. Det är därför naturligt att nuvarande resurser (pengar och personal) inte behövs de närmaste 10 tal åren inom dessa skolformer utan istället behöver komma de yngre åldrarna tillgodo.

 För att bidra till att såväl boende på Gotland som inflyttande kan rekryteras behöver för- och grundskola ha de resurser och den kvalitet som de yngre medborgarna (unga föräldrar) efterfrågar.  På detta sätt kan då BUNs verksamhet vara en förutsättning och möjlighet för tillväxt.

 Skoldirektör Peter Molin framförde att prognosen är mycket osäker bl a på grund av förseningar i uppsägningsprocessen och oklarheter gentemot serviceförvaltningen.

 Efter arbetsutskottet har ärendet kompletterats i BUN-kallelsen med en skriftlig rapport om läget i förhållande till serviceförvaltningen och skolformschefernas skriftliga kommentarer till delårsrapporten.

Ekonomichef Elisabeth Österdahl informerade från Budgetberedningen:

Åtgärder för ekonomisk balans 2009-05-25

-          Alla nämnder ska arbeta med målet att klara ett överskott motsvarande 1% av budgeten 2009.

-          Anställningsstoppet ska tillämpas strikt. Pensionsavgångar och annan personalrörlighet är verktyg som så långt som möjligt ska utnyttjas för att nå ekonomisk balans. Förvaltningsövergripande samordning ska underlätta.

-          Återhållsamhet vid inköp betonas

-          Så långt möjligt tidigarelägga sparåtgärder för 2010 för att söka få ekonomisk effekt i år

-          Ingen ytterligare lönekompensation ges 2009

-          Tät dialog ska ske mellan kommunledning och nämnd/förvaltningsledning.

 Personalchef Bo Stenbom informerade om varsel- och uppsägningsprocessen. Enligt tidsplanen skall uppsägningar ske senast den 15 juni.

Brittis Benzler framförde att BUN för att öka trovärdigheten måste redovisa tydligare varför våra kostnader är högre än jämförbara kommuner. Inför nästa års budgetarbete måste egenanalysen förbättras.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Rapporterna godkännes