BUN § 49

Utskrivet från: http://gotland.se/43673

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-06-01
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-05-20

BUN § 49
Bidrag till Athene förskola

Dnr BUN 2008/192:63


Rigmor Kinnbom har i en skrivelse den 1 april 2009 ansökt om bidrag för att starta två förskoleavdelningar i anslutning till den nya Atheneskolan på Visborg. Frågan har tidigare behandlats i Barn- och utbildningsnämnden 2008-12-10, då följande beslut fattades;

1. BUN beviljar Atheneskolan tillstånd för två förskoleavdelningar på Visborgsområdet från och med 2009-07-01, under förutsättning att verksamheten bedrivs i för ändamålet godkända lokaler och i enlighet med skollagen kap 2 a, samt enligt läroplanen (Lpfö-98)
2. BUN avvaktar med beslut angående Atheneskolans ansökan om bidrag för drift av den aktuella verksamheten.

I en skrivelse till Barn- och utbildningsnämnden 2009-04-06 meddelar Rigmor Kinnbom att Atheneskolan har för avsikt att öppna förskolan hösten 2009 och anhåller om barnomsorgsbidrag för att kunna starta verksamheten.

Arbetsutskottet konstaterade att det råder osäkerhet inför införandet av propositionen ”2008/09:115, Barnomsorgspeng och allmän förskola för treåringar”. Arbetsutskottet konstaterade vidare att det råder oklarhet i tolkningen av ”påtagliga negativa följder för motsvarande verksamhet i kommunen”.

Förvaltningen fick därför i uppdrag att komplettera ärendet med förtydligande av propositionstexten. Efter kontakt med utredare Eva-Lena Arefäll, SKL skriver för- och grundskolechef Mats Hanell

Hur skall paragrafen tolkas?
 Lydelsen är motsvarande den som finns för bidragsbestämmelser för fristående skolor och den skall tolkas restriktivt. Enligt riksdagen skall kommunen pröva sitt beslut om bidrag till enskild förskola och fritidshem på samma sätt som Skolverket prövar sitt beslut om bidragsrätt för fristående skolor enligt Skollagen 9 Kap 6 §. Hittills har inte rätten till bidrag för enskild förskola prövats rättsligt utan vägledning får hämtas från fall angående friskolors rätt till bidrag. Det går heller inte att rakt av översätta rättsfallen till enskilda förskolor och fritidshem.
Enligt riksdagen skall kommunen ha godtagbara skäl för att neka rätt till bidrag. Likväl kan det i praktiken uppstå en situation där den enskilda friskolan fått tillstånd/godkännande men inte bidragsrätt då kommunen gjort bedömning att den enskilda förskolan medför varaktiga påtagliga negativa konsekvenser för den kommunala förskolan.

Lena Celion yrkade att BUN bifaller Atheneskolans ansökan om bidrag för förskoleverksamhet och beviljar barnomsorgspeng fr o m lagens ikraftträdande 2009-07-01.

Ledamöterna Eric Martell och Brittis Benzler yrkade avslag på Atheneskolans ansökan med hänvisning till BUNs ekonomiska situationen och osäkerhet om behovet av förskoleplatser framåt.

Sedan votering begärts enades BUN om följande voteringsproposition:
Den som vill stödja Lena Celions yrkande röstar Ja, den som vill stödja Eric Martells och Brittis Benzlers yrkande röstar Nej. Vinner Ja har BUN beslutat stödja Lena Celions yrkande. Vid omröstningen röstade sju ledamöter Ja, medan sex ledamöter röstad Nej. Anders Larsson, Kjell Genitz, Gullvi Norrby, Jan Ekdahl, Eva Lindström, Stefan Wramner och Lena Celion röstade Ja. Eric Martell, Andreas Persson, Jenny Alvås, Hanna Westerén, Aino Friberg Hansson och Brittis Benzler röstade Nej.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN bifaller Atheneskolans ansökan om bidrag för förskoleverksamhet och beviljar barnomsorgspeng från och med lagens ikraftträdande 2009-07-01

    ---

    Mot beslutet reserverade sig följande ledamöter Eric Martell, Andreas Persson, Jenny Alvås, Hanna Westerén, Aino Friberg Hansson och Brittis Benzler