2009-04-23, §§ 112-136

Utskrivet från: http://gotland.se/43325
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2009-04-23

Register

Regionstyrelsen 2009-04-23
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: 9.00-10.15
Närvaro
Beslutande

Eva Nypelius ( C ) , ordförande
Lena Celion (M), vice ordförande
Björn Jansson ( S ), 2 :e vice ordförande
Lars Thomsson ( C )
Eva Gahnström ( C )
Gustaf Hoffstedt ( M )
Mats-Ola Rödén ( FP )
Hanna Westerén ( S )
Bo Björkman ( S )
Lilian Virgin ( S )
Brittis Benzler ( V )
Arvid Mickelåker ( C ), tjg ersättare
Eric Martell ( S ), tjg ersättare
Anna Wickström ( S ), tjg ersättare
Jenny Guteäng ( M ), tjg ersättare

Övriga närvarande

Rut Smeds ( KD )
Yngve Andersson ( KD )
Stefaan De Maecker ( MP )
Roland Norbäck ( V )

Bo Dahllöf, regiondirektör

Ann Egefalk, stadssekreterare, tel: 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2009-05-07
Datum för anslags nedtagande: 2009-05-29