BUN § 40

Utskrivet från: http://gotland.se/43213

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2021-05-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-04-15

BUN § 40
Tingsrättens dom ang kränkande behandling av elev vid Stenkyrka skola

Dnr 2006/187:63

Barn- och elevombudet har i beslut i ärende 55-2006:3104 bedömt att Gotlands kommun i egenskap
av huvudman för Stenkyrka skola inte levt upp till kraven i 6 och 8 §§ i lagen (2006:67) om förbud
mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever.

Barn- och elevombudet Lars Arrhenius begär med stöd av 15 § samma lag för berörd elevs räkning
att Gotlands kommun betalar skadestånd med 40 000 kr. Kommunen ombeds ange sin inställning till
kravet senast den 13 november 2007.

BUN hade vid sammanträde 2007-10-31 delegerat till arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet (BUN
§ 2007/107).

Kommunjuristen Patrik Petterson förordnades av arbetsutskottet att såsom ombud vid domstol eller annan
myndighet eller i skiljeförfarande utföra Gotlands kommuns, barn- och utbildningsnämndens, talan i
nämndens ärende med dnr BUN2006/187 angående skadeståndskrav. Med undantag för rätt att mottaga
delgivning av stämningar äger ombudet den behörighet som anges i 12 kap. 14 § första stycket
rättegångsbalken. Ombudet äger dessutom att på nämndens vägnar uppbära, mottaga och kvittera nämnden
tillkommande medel och handlingar, och att förordna annan i sitt ställe.

Gotlands Tingsrätt har 2009-04-07 meddelat domslut. Tingsrätten förpliktar Gotlands kommun att genast till eleven betala 30 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 7 maj 2008 till dess betalning
sker.

Kommunjuristen Patrik Pettersson redogjorde för sin syn på domslutet. Han rekommenderade nämnden att
inte överklaga domen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN beslutar att
    - inte överklaga domen
    - uppdra åt förvaltningen att återkomma med hur BUN kan lyfta frågor kring likabehandling och mobbing
    i syfte att öka kvaliteten i hanteringen