BUN § 45

Utskrivet från: http://gotland.se/43208

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-05-06
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-04-15

BUN § 45
Införande av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

Dnr BUN 2007/152:65; KS 2007/381:65

Kommunfullmäktige beslöt 2008-11-24 att en ny nämnd ska inrättas för förvaltning av gymnasieskolan,
Gotlands folkhögskola, Komvux och föreslagen verksamhet vid Lövsta landsbygdscentrum (Kf § 2008/142).
Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör styrgrupp för projektet tillsammans med ordföranden i styrelsen för
Gotlands folkhögskola, och projektledare för omorganisationen är Lennart Blom, tillika chef för Lövsta
Landsbygdscentrum.
Projektledaren Lennart Blom informerade vid BUNs sammanträde 2009-03-31 om den rapport som skulle
lämnas till Kommunstyrelsen 2009-03-31
Tidsplan

31/3

Styrgruppsrapport till KS

7/4

KSAu Styrgrupp

maj

Behandling i budgetberedning

15 juni

Beslut i KF

juni-sept

Tillsättning av Fc

dec

Budgetarbete 2010

1/1 2010

Verksamhetsstart

Den fullständiga rapporten ”Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd” och tidigare remissyttranden var
bilagda kallelsen.

Ur Skoldirektörens underlag:

Eftersom ett av de viktiga ingångsvärdena saknas i och med att Komrevs redovisning ännu inte skett,
föreslår jag att avvakta denna inför ett eventuellt yttrande och uppdra åt BUN Au att avge yttrande inför KS
budgetberedning i maj.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN delegerar till arbetsutskottet att handlägga ärendet och redovisa till nämnden i maj 2009